Օգտվողների գնահատում. 4 / 5

գործուն աստղգործուն աստղգործուն աստղգործուն աստղանգործուն աստղ
 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատի նիստ

(05.02.18 թժամը 1400, որակի ապահովման լսարան/4-րդ հարկ/)

 

 

Օրակարգ

 

  1. Հեռակա ուսուցման քննաշրջանի ընթացիկ արդյունքների ներկայացման մասին (զեկուցողներ` ֆակուլտետների դեկաններ):
  2. Առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասապրոցեսի (Երեւանում եւ Ալավերդու բաժանմունքում) կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների, այդ թվում՝ դասացուցակների կազմման ընթացքի ներկայացման մասին (զեկուցող՝ ուսումնահետազոտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ն. Սարգսյան):
  3. Ակադեմիական անբավարար առաջադիմության, կարգապահական կանոնների խախտման, բուհի կողմից սահմանված ժամկետում ուսման վարձը չվճարելու հիմքով ուսանողների բուհից հեռացմանն առնչվող հարցերի մասին:
  4. ՈՒսման վարձավճարների հավաքագրման գործընթացի ընթացիկ վիճակի մասին (զեկուցողներ` ֆակուլտետների դեկաններ):
  5. Համալսարանում վարչական աշխատողների աշխատաժամանակի նորմավոր-ման պահանջի նկատմամբ ընթացիկ հսկողությանն առնչվող հարցերի մասին (զեկուցող՝ համալսարանի ռեկտոր Մ. Մակիչյան):
  6. Ընթացիկ հարցեր։