logo-hy

 

DSC 1006 


ԲՈՐԻՍ ՄԱՆԹԱՇԻ ՄԱԿԻՉՅԱՆ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՌԵԿՏՈՐ

Հյուսիսային համալսարանի հիմնադիր Բո­րիս Ման­թա­շի Մակիչյանը ծնվել է 1938 թվականին ՀՀ Լո­ռու մարզի Օ­ձուն (Ուզունլար) գյուղում, ման­կա­վար­ժա­կան գիտությունների թեկնա­ծու է (1982), դո­ցենտ (1990), մա­թեմա­տիկոս, ման­կա­վարժ, կրթամշակու­թային գոր­ծիչ:

1955-ին ըն­դուն­վել է Լե­նինա­կանի (Գյում­րի) Մ. Նալ­բանդյա­նի ան­վան ման­կա­վար­ժա­կան ինս­տի­տու­տի ֆիզ­մաթ ֆակուլտե­տը, 1956-ին թո­ղել ու­սու­մը` սո­ցիա­լական ան­բա­վարար վի­ճակի պատ­ճա­ռով: 1958-ին ըն­դուն­վել է Երևա­նի հեռակա մանկավարժա­կան ինստիտու­տի ֆիզ­մաթ ֆա­կուլ­տե­տը: 1958-60-ին ծա­ռայել է խորհր­դա­յին բա­նակում, 1961-ին ընդունվել է Խ. Աբովյա­նի ան­վան հայկա­կան պե­տական ման­կա­վար­ժա­կան ինստի­տու­տի ֆիզ­մաթ ֆա­կուլ­տե­տի 2-րդ կուրս, 1965-ին ավարտել ինս­տի­տու­տը: 1965-66-ին աշ­խա­տել է Ա­լավեր­դի քաղաքի Ս. Սպան­դար­յա­նի ան­վան դպ­րո­ցում որ­պես մաթեմատիկա­յի ու­սու­ցիչ, 1966-96-ին` մանկավարժա­կան ինստի­տու­տում եղել է ա­սիս­տենտ, ա­վագ դա­սախոս, դո­ցենտ, արհ­կո­մի­տեի նա­խագահ, կուս­կո­միտեի քարտուղարի տե­ղակալ, պրո­ռեկ­տոր, 1990-94-ին միա­ժա­մա­նակ` ՀՀ բուհերի աշխատողնե­րի և ու­սանող­նե­րի արհ­միու­թյան հանրապե­տա­կան կո­միտեի հիմ­նա­դիր նա­խագահ, 1996-ից Երևա­նի Հյու­սիսա­յին հա­մալ­սա­րանի հիմ­նա­դիր ռեկ­տորն է:

Ար­գա­սաբեր է ե­ղել Մա­կիչյա­նի աշ­խա­տան­քը Հյու­սիսա­յին համալ­սա­րանի ռեկ­տո­րի պաշ­տո­նում: Սկ­սած 2005-ից՝ Հյուսիսային համալ­սա­րանը հան­րա­պետու­թյան միակ ոչ պետական բուհն է, ո­րը տեղ ու­նի ՀՀ խո­շոր և բա­րեխիղճ հարկատու­ների շար­քում` առաջ անց­նե­լով պե­տական շուրջ 2 տասնյակ բու­հերից ու մաս­նա­ճյու­ղերից: ՀՀ 7 խո­շոր բու­հերի (ԵՊՀ, Հե­րացու ան­վան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րան, Ճարտարագիտական հա­մալ­սա­րան, Ագ­րա­րային ա­կադե­միա և այլն) շար­քում Հյու­սիսա­յին հա­մալ­սա­րանը ներգրավվել է Համաշ­խարհա­յին բան­կի մի­ջոց­նե­րով մի­ջազ­գա­յին հավատարմագրման գոր­ծընթա­ցում: 2012-ին ճա­նաչ­վել է Համաշխարհա­յին բան­կի դրա­մաշ­նորհա­յին մր­ցույ­թի 3 հաղ­թող բու­հերից մե­կը:

Բո­րիս Մա­կիչյա­նը վար­չա­կան և դա­սախո­սական աշխատանքներին զու­գըն­թաց հրա­տարա­կել է մե­ծաթիվ գիտական և մե­թոդա­կան աշ­խա­տու­թյուն­ներ` նվիր­ված մաթեմա­տիկա­յի և մա­թեմա­տիկա­կան ա­ռար­կա­ների դասավանդման մեթոդի­կային, մանկավարժության և բարձրագույն կր­թու­թյան կազ­մա­կերպ­ման հիմ­նախն­դիրնե­րին: Ակ­տի­վորեն աշխատել է կր­թա­կան ո­լոր­տի տար­բեր հանձնաժողով­նե­րի կազ­մում, մաս­նակցել է կր­թու­թյան վերաբերյալ օ­րենք­նե­րի նա­խագ­ծե­րի ստեղծ­մա­նը: Ե­ռան­դուն գործու­նեու­թյուն է ծա­վալել նաև հա­սարա­կական ո­լոր­տում` («Ոչ պե­տական բուհերի հա­մագոր­ծակցու­թյուն» միու­թյան հիմ­նա­դիր նա­խագահ, «Ին­տե­լեկտ» միու­թյան հա­մանա­խագահ, «Պետության կող­մից հա­վատար­մագր­ված հայ­կական համալսարան­նե­րի ռեկտորնե­րի խոր­հուրդ» ՀԿ-ի նա­խագահ): 2007-2009-ին «Լոռվա ձոր» հայ­րենակ­ցա­կան միու­թյան հիմնադիր նա­խագա­հը ի­րագոր­ծել է ծա­վալուն մի­ջոցա­ռում­ներ, հատ­կա­պես կապ­ված Հով­հաննես Թու­մանյա­նի ծննդյան 140-ամյա­կի նշա­նավոր­ման հետ (գի­տաժո­ղով, հան­րա­պետա­կան դպրոցական օ­լիմ­պիա­դա, Հյու­սի­սա­յին հա­մալ­սա­րանում «Վերնա­տուն» թու­մանյա­նագի­տական կենտ­րո­նի ստեղ­ծում, մրցույթ­ներ, ժո­ղովա­ծու­ներ, պատ­վի­րակու­թյուն­ներ Թբի­լիսի, Մոսկ­վա և այլն): Կր­թու­թյան և գի­տու­թյան ո­լոր­տում ներդր­ված ավանդի հա­մար պարգևատր­վել է ՀՀ ԿԳՆ ոս­կե մե­դալով (2006), Ֆրի­տյոֆ Նան­սե­նի ոս­կե հու­շամե­դալով (2009), շնորհ­վել է Ալավերդու պատ­վա­վոր քա­ղաքա­ցու կո­չում (2010):

 

Հայտարարություններ

Աուդիո և վիդեո կոնֆերանս համակարգերի մրցույթ

24.07.2018
Աուդիո և վիդեո կոնֆերանս համակարգերի մրցույթ

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ուսուցման դասընթացներ...

Moodle ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպման համար անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

23.07.2018
Moodle ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպման համար անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հյուսիսային համալսարանում «Հեռակա ուսուցման դասընթացների...

Գլխավոր նորություններ