education quality

To create a new Text Separator Menu Item: Select Menus → [name of the menu] from the drop-down menu on the back-end of ...

Հայտարարություններ

Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն

12.04.2018
Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ո...

Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով

28.03.2018
Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով

Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով2018թ. ապրիլի 3-ին, ժամը 14:30...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
moodle top4
Scool