Գլխավոր Մասնագիտություններ

Իրավագիտություն

030500-Իրավագիտություն

Մասնագիտության որակավորումները`

  • իրավագիտության բակալավր
  • իրավագիտության մագիստրոս

Մասնագիտական գործունեության ոլորտներն են՝

  • իրավաստեղծ և իրավակիրառ
  • իրավապահպան
  • փորձագիտական և խորհրդատվական
  • մարդու իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության:

Մասնագիտական գործունեության տեսակներն են՝

  • պետաիրավական մասնագիտացում
  • քաղաքացիաիրավական մասնագիտացում
  • քրեաիրավական մասնագիտացում:

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք հեռակա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: