Գլխավոր Մասնագիտություններ

Մանկավարժություն եւ մեթոդիկա

051100-Մանկավարժություն և մեթոդիկա` տարրական և նախադպրոցական կրթություն

Մասնագիտության որակավորումները`

 • մանկավարժության բակալավր
 • մանկավարժության մագիստրոս

Մասնագիտական գործունեության տեսակներն են`

 • նախադպրոցական հիմնարկներ
 • դպրոցները, ուսումնական կրթական հաստատությունները, դրանց համապատասխան ստորաբաժանումները,
 • կազմակերպական տարբեր ձևերի կազմակերպությունները, պետական և ոչ պետական կրթական հաստատությունները

Մասնագիտական գործունեության տեսակներն են`

 • կազմակերպական
 • ուսումնական
 • պլանային-կառավարման
 • նախադպրոցական
 • մեթոդաբանական
 • ուսումնադաստիարակչական

Բուհն ավարտելուց հետո շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցել դպրոցներում, նախադպրոցական հաստատություններում, կրթական կառավարչական, արտադպրոցական, արտաուսումնական հաստատություններում՝ զբաղեցնելով հետևյալ պաշոնները՝

 • տարրական դպրոցի դասատուներ,
 • դասվարներ, 
 • մեթոդիստներ,
 • ուսումնական հաստատությունների ղեկավարման քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ:

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք հեռակա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: