Գլխավոր Մասնագիտություններ

Օտար լեզու եւ գրականություն

031300-Օտար լեզու և գրականություն

Մասնագիտության որակավորումները`

  • մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
  • բանասիրության բակալավր
  • մանկավարժության մագիստրոս
  • բանասիրության մագիստրոս

Մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են՝

  • օտար լեզուն,
  • օտարալեզու գրավոր և բանահյուսական մշակույթը,
  • արտասահմանյան գրականությունը,
  • մանկավարժությունը և դասավադման մեթոդիկան։ 

«Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրը, ուսուցիչը /031300.62.1/ բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները` ՀՀ և արտերկրի հայակական դպրոցներում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, խմբագիր, սրբագրիչ, թանգարաններում, արխիվներում, լաբորանտ, թարգմանիչ:

«Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրության բակալավրը /031300.62/ բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է աշխատել հետևյալ բնագավառներում`գիտա-հետազոտական, կուլտուր-լուսավորական, կրթա-դաստիարակչական, խորհրդատվական:

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք հեռակա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: