Հայտարարություն ֆակուլտետների դեկանի պաշտոնների համար

 

Հայտարարություն

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ ֆակուլտետների դեկանի պաշտոնների համար.


üԻրավաբանական ֆակուլտետ

üՏնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

üԲանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետ

 

Հիմնական պարտականությունները՝

ü  ղեկավարում է ֆակուլտետի կրթական, գիտական, արտադրական, միջազգային և այլ գործունեությունը.

ü  ապահովում է համալսարանական մարմիների և ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների կատարումը.

ü  վերահսկում է քննությունների և ստուգարքների անցկացման գործընթացը.

ü  աշխատանք է տանում ֆակուլտետը համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական կադրերով ապահովելու, նրանց որակական կազմի բարելավման, դասախոսների կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարման ապահովման ուղղությամբ.

ü  լուծում է ֆակուլտետի կանոնադրությունից բխող և ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական, ուսումակազմակերպական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ հարցեր.

ü  իրականացնում է համալսարանի, սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախատեսված գործառույթներ, կատարում ռեկտորի հանձնարարականները.

 

Հիմնական պահանջները՝

üունի առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական կամ  գիտակա­­զմակերպական աշխատանքի փորձ.

üհամապատասխան մասնագիտության գծով գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան.

üիր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,

üունի համակարգչով աշխատելու ունակություն,

üկարողանաև՛բանավոր, և՛գրավորհաղորդակցվելանգլերեն1, ռուսերենևհայերենլեզուներով:


Մրցույթին մասնակցելու կարգը՝


Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը`

-       դիմում` համալսարանի ռեկտորի անունով,

-       ինքնակենսագրություն,

-       3x4 չափսի 2 լուսանկար,

-       անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը,

-       կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,

-       բարձրագույն կրթության, գիտական աստիճանների և կոչումների փաստաթղթրի բնօրինակն ու պատճենը,

-       հրապարակված գիտահետոզոտական ու գիտամեթոդական աշխատանքների ցանկը` հաստատված սահմանված կարգով,

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները վերը նշված փաստաթղթերը համալսարանի կադրերի բաժին են ներկայացնում անձամբ:

 

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

8  նոյեմբերի 2017թ.

Հասցե` Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել    010 55 40 56

 

 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

 


1  Common European Framework of reference for languages - B2 և C1 մակարդակներինհամապատասխան

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: