logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

manag fak en


Bachelor’s Degree

 • Duration of full-time studies: 4 year
 • Duration of part-time studies: 5 year

Master’s Degree

 • Duration of full-time studies: 2 year
 • Duration of part-time studies: 2.5 year

Faculty of Economic Management and Informatics is the leading one of the University. The Faculty holds its rights and responsibilities according to its Charter, implements  higher professional education in several professions. The faculty in its activity is also  guided by RA Legislation.

The mission Faculty of Economic Management and Informatics

 • to implement higher education in the fields economics, management, accounting and programming, which will allow graduates to find jobs in well-known organizations of the sphere.
 • preparation of economist-managers in accordance with modern and future requirements, who:
 • knows the issues of  management, theory and practice  of organization's economic activity, principles  of management and the peculiarities of economic management, conditioned by them.
 • knows the tools for managing the economic activities of the organizations, the opportunities provided by the Internet, the skills of working correctly and safely with the Internet resources,
 • are able to use their theoretical and practical knowledge in management practice, are skillful in managarial  decision-making process.

Faculty of Economic Management and Informatics  implements  higher professional education in following specialties:

 • Management
 • Economics
 • Software Engineering
 • Accounting and Taxation
 • Informatics/Computer Science/

Main News

Հայտարարություններ

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

15.11.2023
Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

06.11.2023

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գո...

Assess the quality of academic services provided by the faculty of Economics and Management and Informatics