logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

JURIST new enBachelor’s Degree

 • Duration of full-time studies: 4 year
     /Bachelor Degree in Law/
 • Duration of part-time studies: 5 year
    /Bachelor Degree in Law/

Master’s Degree

 • Duration of full-time studies: 2 year
   /Master Degree in Law/
 • Duration of part-time studies: 2.5 year
  /Master Degree in  Law/

Faculty of Law is the leading one of the University, which operates since the foundation of the University. The Faculty holds its rights and responsibilities according to its Charter, implements  higher professional education in “Jurisprudence” specialty. During its activity, the faculty is guided by RA Legislation, the University Charter, its Charter and by other  legal acts as well. 

The main subdivisions of the faculty are:

CHAIR OF LAW AND SOCIAL SCIENCES

LABORATORY OF CRIMINALISTICS

LEGAL CLINIC

Bachelor's and Master's degree academic programs allow students to study a range of professional subjects during their study.

Professional activity  areas of the Law faculty graduates.

Law academic program

CRIMINALISTICS LABORATORY

LEGAL CLINIC

Հայտարարություններ

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Թափուր աշխատատեղ

31.05.2020
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի...

Main News

Assess the quality of academic services provided by the Law Faculty