logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

avag dproc

  The victory of High School pupils

In Russian Language Olympiad, which was held at Armenian  State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, the pupils  of Northern University High school has won  the first three honorable places. The city Olympiad was organized  on March 7, by the Pedagogical University Russian Language  Chair, involving pupils of a number of Yerevan schools. Pupils of Northern University High School  actively participated in the Olympiad and presented their rich knowledge, winning I , II  and   III places.

I place-Margarita Gharibyan (10th class)

II   place- Elen Grigoryan (11th  class)

 III place- Asya Hakobyan (10th class)

Congratulations to all, wishing you  successes.

 

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղ

04.02.2020
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ֆիզկուլտուրայի դասախոսի  թափ...

Թափուր աշխատատեղ

28.11.2019
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ Մարդկային ռեսուրսների  կառավ...

Main News