logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

monitoring

The  Experts of the National Center for Professional Education Quality Assurance had  a one-day visit to Northern University on December 25. The purpose of the visit was to monitor the quality of the internal quality assurance systems of the educational institutions that have  institutional accreditation. During the meeting ANQA experts studied the quality assurance system of the university, had ,meetings  with the university leadership, lecturers,  heads of the chairs  and students. The visit was summarized by the examination of the documents and closed discussion.

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղ

04.02.2020
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ֆիզկուլտուրայի դասախոսի  թափ...

Թափուր աշխատատեղ

28.11.2019
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ Մարդկային ռեսուրսների  կառավ...

Main News