logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

HAYTARARUTYUN  

 

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի համար:

 

Հիմնական պահանջները՝

  • ունի առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական կամ գիտակա­­զմակերպական աշխատանքի փորձ,
  • տվյալ մասնագիտության գծով գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան,
  • ունի մասնագիտական կրթական ծրագրեր, ուսումնական պլաններ կազմելու ունակություն,
  • իր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
  • ունի համակարգչով աշխատելու ունակություն,
  • կարողանա և՛ բանավոր, և՛ գրավոր հաղորդակցվել անգլերեն[1], ռուսերեն և հայերեն լեզուներով:

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

1 նոյեմբերի 2019թ.

Հասցե` Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա:

Մրցույթին մասնակցելու կարգի և հիմնական պարտականություններին ծանոթանալու համար զանգահարել    010 55 40 56 

 

[1]   Common European Framework of reference for languages - B2 և C1 մակարդակներին համապատասխան:

 

 

logo nu coloured 

Opportunity to study in Poland

Opportunity for the 2-4 course students of Northern University  to continue their studies at Jan Amos Komeński State School of Higher Vocational Education in Leszno, Poland.

 Proficiency in English is required.

For more information, contact the Department of Foreign  Relations of Northern University.

                                                                    ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

HAYTARARUTYUN

Northern University announces a competition for participation in the IV International ERASMUS + KA107 Staff Week (October 7-11) organized by Jan Amos Komeński State School of Higher Vocational Education in Leszno, Poland. Lecturers wishing to apply must submit their English CVs to the International  Relations Office of Northern University. The selection will be made by the representatives of  Jan Amos Komeński State School of Higher Vocational Education.  For more information, contact the International  Relations Office of Northern University

HAYTARARUTYUNHERE Seminar and Training

Holistic Approach to University Management and Governance and Shared Responsibility for Outcomes

5th - 6th September 2019

 

 

Venue:  Northern University, Alek Manukyan 15a, Yerevan, Armenia, 6th floor, conference hall

The purpose of the seminar and the training is to help the university administrators to develop, implement and use the holistic (whole university) approach in university governance and management system.  It is necessary to learn how to identify the roles and responsibilities of all the unversity structures in the management and governance of the universities, and establish stronger links between these roles and responsibilities and learning outcomes as well as Key Performance Indicators. The universities need to increase the shared responsibility of individuals, units, faculties, directors and executives to add the weight of their participation and ensure the greater achievements.

Learning outcomes: the participants will also learn how to shape the frame of the responsibilities of all the units in enrolment, recruitment, human resource and other strategies of the universities.

Target audience: Rectors, vice-rectors, other university administrative staff enrolled in governance management of the universities (deans, chairs, heads of departments, quality assurance unit, teaching staff enrolled in permanent and temporary committees, such as Academic Councils, University Councils, external stakeholders involved in the Academic and university councils, leaders of the student councils).

Agenda

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղ

19.09.2019
Թափուր աշխատատեղ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ մաթեմատիկայի, ի...

Opportunity to study in Poland

09.09.2019
Opportunity to study in Poland

  Opportunity to study in Poland Opportunity for the 2-4 course students of...

Main News