logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

LP university 

Հյուսիսային համալսարանի միջազգային գործընկերների թիվը համալրվել է ևս մեկով

Վերջերս  Հյուսիսային համալասարանը երկկողմ համաձայնագիր կնքեց  Պուշկինի անվան Լենինգրադի պետական համալսարանի հետ :

Պուշկինի անվան Լենինգրադի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1992 թվականին և ունի 11 ֆակուլտետ, 31 բակալավրիատի, 30 մագիստրոսական և 8 ասպիրանտական ծրագիր: Պայմանագրի շնորհիվ նոր հնարավորություններ կընձեռվի ինչպես ուսանողների, այնպես էլ երիտասարդ հետազոտողների և դասախոսների համար:

Հյուսիսային համալսարանը ռուսական բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ երկար տարիների համագործակցության փորձ ունի, և ապագայում էլ նախատեսվում է ընդլայնել համագործակցության շրջանակը:

COOPERATION 

New cooperation  between Northern University and University of Latvia

 

With the efforts of the Department of Foreign Affairs of Northern University , a bilateral agreement was signed between Northern University and University of Latvia  on June 26, 2019.

The University of Latvia was established in 1919 and consists of 13 faculties. The cooperation is aimed at promoting bilateral relations in academic  and scientific fields. Among the international partners the University of Latvia has a special role and opens new perspectives for the professors and students of Northern University. It is planned to expand the scope of cooperation engaging new spheres in near future.

APRILYAN1      APRILYAN2

A new audience named after the heroes of April War was opened at Northern University by the initiative of Student Council.  Firstly  one of the classrooms of the Faculty of Law was repaired, furnished and the posters, biographical information of April War heroes made the audience even more impressive.  The grandfather of April War hero  Robert Abajyan, mother of hero  Adam Sahakyan and  Gevorg Manukyan (hero of April War) were present at the opening ceremony together with students and personnel of the University. The mother of Adam Sahakyan particularly mentioned “Our heroes prevented  geopolitical catastrophe.  We live in  the world where it seems that people have lost their souls.  The fact of opening of the audience named after heroes of April War shows  that people who work and study here have hearts and souls’’. “Let there be no occasion  to repeat their feat.” said April War hero Gevorg Manukyan.

AP8ILYAN3

Հայտարարություններ

Հայտարարություն Հյուսիսային համալսարանի ուսանողների համար

09.09.2019
Հայտարարություն Հյուսիսային համալսարանի ուսանողների համար

  Բացառիկ հնարավորություն Հյուսիսային համալսարանի  ուսանողների համար Հ...

Announsment

29.08.2019
Announsment

HERE Seminar and Training Holistic Approach to University Management and Governa...

Main News