logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

karavarich                   The fish rots from the head down

It turns out,  that within just one hour it is possible to reveal drawbacks of any organization and make suggestions  to eliminate them. And when the "experts" are so objective and impartial, as the fourth-year students of the  Economics Faculty, then, do not have a hope that they will save you. “Education Quality Management in the Students' Eyes" <open> lesson, organized by professor Armen Tshuguryan  convinced us in that, during  which the Japanese scientist Isikawa's management model was used.

The essence of the model was as follows: the students pointed out their views and suggestions on the Northern  University's education management system, which  in a common pipe, which is fish  backbone, came to fish head- to management.  According to the Japanese scientist, a smart employer or head, will immediately review the employees' suggestions, analyze them, and take the appropriate measures to improve the work.

Perhaps this is the reason for that kind of  development of Japan. We were delighted not only by the students' knowledge about the University's quality management peculiarities, but also their objective and bold suggestions and comments for improving the quality of education.

Then the students according to the same model “examined and judged” their lecturer professor A. Tshuguryan,  describing his  professional qualities with a surprising  sincerity. We can only hope that “heads” will come to the corresponding conclusions and follow the example of  Japanese.

avag dproc

  The victory of High School pupils

In Russian Language Olympiad, which was held at Armenian  State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, the pupils  of Northern University High school has won  the first three honorable places. The city Olympiad was organized  on March 7, by the Pedagogical University Russian Language  Chair, involving pupils of a number of Yerevan schools. Pupils of Northern University High School  actively participated in the Olympiad and presented their rich knowledge, winning I , II  and   III places.

I place-Margarita Gharibyan (10th class)

II   place- Elen Grigoryan (11th  class)

 III place- Asya Hakobyan (10th class)

Congratulations to all, wishing you  successes.

 

ԿԱՌԱՎԱՐԻՐ ԱՆՎՐԵՊ
(վարպետության դաս)

kar.das

 Այսօր Հյուսիսային համալսարանի պատվավոր հյուրն էր պրոֆեոսր Վալերի Միրզոյանը, որը վարպետության դաս անցկացրեց «Կառավարում» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար: Դասախոսության թեման էր «Կառավարման տեսության հարացույցը», որի նպատակը կառավարման տարբեր դպրոցների համեմատական վերլուծությունն էր՝ 19-րդ դարից մինչև մեր օրերը:

Main News

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...