logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

heravar1

4th year students of the Faculty of Philology and Pedagogy of Northern  University ( Specialty English Language and Literature)  study the subject "The History of English Language" online through a slide show.  Lecturer A. Tamazyan within the framework of this subject has already touched upon such topics as "Old, Middle and Modern English Periods " , "Grammatical and phonological features of Old English", "The Dialects of Old English".  All lessons  of Ani  Tamazyan have been available and accessible for everyone. An excellent example of Old  English is the epic poem “Beowulf”, which was  discussed many times during the lesson. It is necessary to mention that analysis was held upon “The Lord’s prayer”  comparing its varieties in Old, Middle and Modern English.

mher

 1. In your opinion what is the best HEI ?

In my opinion, the best perception should be considered according to the value system, surroundings, situation. In the current value system of my perception, in the Armenian environment and in the current geopolitical situation created for our country, I consider  a priority to have a mission to train specialists of the best university in accordance with the national educational and cultural traditions. Changing the environment and the situation can change the perception.

 1. To what extent does Northern University  correspond to your ideas about the best university?

Taking into account the path of the university in accordance with its mission, achievements, the potential for current and future development, I am sure  that  Northern  University  fully meets my ideas about the best university.

3․What would you change in the strategy of Northern University and why?

Northern  University ‘s strategic program has an acceptable frequency of change that is to say, the frequent change must be due to the actual unrealistic nature of the program or due to unpredictable further developments at the time of planning, in which case the need to revise the program will become mandatory. And since the basis for changing the program is not currently visible, my approaches will be reflected in the next 5-year’s  strategic plan of the Northern University.

4 ․ Mention the advantages and disadvantages of Armenian HEIs.

By saying Armenian , I suppose that we mean universities established by legal entities resident of the Republic of Armenia or state  HEis consequently, the advantages and disadvantages of such universities in the domestic university system and in the world educational platforms may be different. At the domestic level, Armenian universities have an advantage in terms of the access and availability of provided  education.

However, I hope that  conditions of the existing potential of the university system and the continuation of educational reforms  will  increase the attractiveness of Armenian universities in the international educational platforms in near future.

 1. Lecturer-Student relations ․ What does this mean?

The lecturer-student relations, in my opinion, is the form of a certain relationship in the implementation of professional educational programs, when the teacher  aims to provide the listener with relevant professional knowledge in accordance with the requirements of the professional labor market. Therefore, I consider the lecturer-student relationship to be perceptible, in fact, mainly in the format of the above-mentioned cooperation.

 1. Who is the best lecturer?

The best lecturer is someone who  fulfills his mission to teach and nurture, while at the same time realizing his unique responsibility to provide the students with up-to-date knowledge in the educational process, is his exclusive responsibility.

 1. In your opinion, who is the best student?

The best student is someone  who carries out his mission of education and training, at the same time contributing to the increase of the efficiency of the educational process through his behavior and practice.

 1. Mention your strong points.

They can be considered strong  in a specific environment and situation, therefore I do not see the possibility of determining them.

 1. Mention your weaknesses.

By the logic of the previous answer.

 1. What qualities do you value most in a person?

I can't mention more valuable feature as In my opinion, surroundings  and situations dictate the dominance of features, in the conditions of which the priorities of our value system are under the most beneficial influence, for example, in the current working environment, capabilities, diligence, purposefulness, etc. are assessed.

 1. What qualities do you value most in a person?

The wrong question.

 1. Mention the books and movies that have shaped your value system.

Unfortunately, or fortunately, over time, with the deepening of our ability to perceive reality, human-universal relationships  become  more than just a fiction book or a film, they become  the most influential source for the formation and strengthening of our value system.

 1. Your wishes to the staff of Northern University during emergency situation.

By optimism and conviction we will become strengthened.

1

Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը միշտ էլ աչքի է ընկել ինքնակազմակերպվող հատկությամբ, ուստի պատահական չէ, որ ուսանողները, մինչև հեռավար ուսուցմանն անցնելու ռեկտորի հրամանը, արդեն իսկ տարբերակներ էին մտածել այդ ուղղությամբ։ Շուտով կլրանա մեկ ամիսը, որ բոլոր կուրսերում  դասացուցակին համապատասխան հեռավար դասեր են ընթանում հնարավոր բոլոր միջոցներով՝ messenger, viber, zoom, էլեկտրոնային փոստ։ «Ակտիվությունը բավականին մեծ է,-պատմում է ֆակուլտետային խորհրդի նախագահ Պողոս Ստամբուլյանը,-ուսանողները պարբերաբար ստանում են բոլոր նյութերը, պատրաստվում, անհասկանալի հարցերի դեպքում դիմում դասախոսներին։ Բայց, կարծում եմ, հարկ կլինի որոշ դասընթացներ կազմակերպել արտակարգ իրավիճակից հետո։ Այնուամենայնիվ, կենդանի շփումը դասախոսների ու ընկերների հետ այլ բան է, մենք բոլորս կարոտել ենք համալսարանն ու միմյանց»։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա ֆակուլտետի աշխատակիցները մշտապես հետևում են դասերի ընթացքին՝ ապահովելու համար հեռավար դասընթացների հաշվետվողականությունն ու արդյունավետությունը։

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հայտարարություններ

Միջազգային ֆորումին մասնակցելու հրավեր

21.05.2020
Միջազգային ֆորումին մասնակցելու հրավեր

Սիրելի ուսանողներ հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու «Եվրասիական տարածաշրջան» թեմայո...

ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

13.05.2020
ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

  «Հորիզոն-2100» գիտական, գիտագործնական և գիտաֆանտաստիկ աշխա­տանք­ն...

Main News