logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

GRADARAN

The library of Northern University was established in 1996 and it  operates according to the University charter. It serves all students and lecturer staff. Over the years, the library has been replenished with both professional and fiction books (about 10.000 books). The available literature is classified by units- legal, economic, pedagogical, informatics, literary, linguistic, foreign languages, fiction books and school textbooks. An inter-librarian agreements were signed  with National Library and Khnko-Aper  Library, in order  to satisfy each year  growing demand of  readers.

The library is regularly replenished   with books, purchased by the University and with books  donated by students and lecturers.

The library helps  students in a  selection of  literature, and  informs about  news as well.


Julieta Poghosyan
Tel: (37410) 55 97 76

Հայտարարություններ

Օժանդակություն Արցախին

28.09.2020
Օժանդակություն Արցախին

Հարգելի գործընկերներ և ուսանողներ,Նկատի ունենալով առաջնագծին օգնություն տրամադր...

Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

07.09.2020
Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

Հարգելի ուսանողներ, 2019-2020 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ստուգարքների և քնն...

Main News

Map