logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

MANK psychology chair

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մանկավարժության և հոգեբանության» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել մասնագիտական հարուստ գիտելիքներով զինված, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերած, համակողմանի ներդաշնակ զարգացած, որակյալ, ժամանակակից աշխատաշուկայում մրցունակ դասվարներ, դաստիարակներ և հոգեբաններ:

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը`

 1. Ֆիզիկական դաստիարակություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Գեղագիտություն
 4. Բարոյագիտություն
 5. Անատոմիա, տարիքային ֆիզիոլոգիա և դպրոցական հիգիենա
 6. Քաղաքացիական պաշտպանություն
 7. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
 8. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
 9. Մասնագիտության ներածություն (մանկավարժություն)
 10. Մանկավարժություն
 11. Մանկավարժության պատմություն
 12. Ընդհանուր հոգեբանություն
 13. Հատուկ մանկավարժություն
 14. Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն
 15. Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ
 16. Դպրոցի կառավարում
 17. Մանկավարժական մարդաբանություն
 18. Տեխնոլոգիա և դասավանդման  մեթոդիկա
 19. Մանկավարժական հողորդակցում
 20. Երաժշտություն և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 21. Կերպարվեստ և դրա  դասավանդման մեթոդիկա
 22. Ես և շրջակա աշխարհը /ինտեգրված դասընթաց/
 23. Տարիքային և կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն
 24. Տարրական դպրոցի մանկավարժություն
 25. Բնագիտության հիմունքներ և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 26. Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա
 27. Մանկավարժական վարպետություն
 28.  Սոցիալական մանկավարժություն
 29. Գործնական մանկավարժություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 13 դասախոս, որոնցից 10-ը գիտությունների թեկնածուներ են, 5-ը՝  դոցենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ընդունելության ժամերը՝

Երեքշաբթի, հինգշաբթի՝  10:00-12:00 ուրբաթ՝ 12:30-14:30

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

SARGSYAN

Կրթություն

1984-1989թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի քիմիա բաժին, ստացել եմ քիմիայի ուսուցիչ, դաստիարակ-մեթոդիստի որակավորում

2000-2002թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

 Գիտական աստիճան, կոչում

 Մանկավարժական  գիտությունների թեկնածուդոցենտ

Թեկնածուական թեմա - Հայ պարբերական մամուլը և ընտանեկան դաստիարա-կարության հիմնահարցը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին ԺԳ. 00. 01 – «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» , 2004թ. 

2008թ. դոցենտի կոչում 

Աշխատանքային փորձ

1989-2012թթ, Երևանի թիվ 120 միջն. դպրոց, քիմիայի ուսուցչուհի

2000-2013թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

 2012-2014թթ. Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 17 հիմն. դպրոցի տնօրեն

 2015թ.-Երևանի Հյուսիսային համալսարանի <<Մանկավարժության և հոգեբանության>>  ամբիոնի վարիչ

2017թ.- Հյուսիսային համալսարանի պրոռեկտոր՝ ուսումնահետազոտական գծով

 Կարդացվող դասընթացներ

Մանկավարժության տեսություն, Մանկավարժության պատմություն, Մանկավարժական վարպետություն, Մանկավարժական հաղորդակցում, 
Մանկավարժական էթիկա, Կրթական համակարգերի կառավարում և շուկայագիտություն, Սոցիալական մանկավարժություն, Մանկավարժության 
մեթոդաբանություն, Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, 20-րդ դարի սոցիալ մանկավարժական տեսություններ, 20րդ դարի ժամանակակից մանկավարժական տեսություններ, Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ, Դպրոցի կառավարում, 
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն, Մանկավարժական  հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Մանկավարժական արժեբանության հիմունքներ, 

Կիրառական մանկավարժություն, Կրթության փիլիսոփայություն:

Հրապարակումների   ընտրանի

 1. Педагогические способности и педагогическое мастерство препадавателя высшей школы, <<Вестник МАНЭБ>> том 4, вын. 1, 2012
 2. Դիդակտիկական ընդունակությունների կարևորությունը բուհում դասավանդման գործընթացում, <<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2012 7-9
 3. Ավագ դպրոցականների և ուսանողների գիտելիքները ամբողջացնելու ուղիները,
 4. <<Մխիթար Գոշ>>գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ 2012 7-9
 5. ‹‹Զարգացնող›› եվ ‹‹արդյունավետ›› ուսուցման արդյունքների տարբերությունը, <<Հյուսիսափայլ>> Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու 2017
 6. Ռազմահայրենասիրական դաստիարակութ-յան անհրաժեշտութ-յունը հայի տեսակի պահպանման գործում, Երևանի Հյուսիսային համալսարանի <<«Ազգ-բանակ»հայեցակարգի համատեքստում «Բուհ-բանակ» համագործակցութ-յան գերակայությունը>> միջազգային գիտաժողովի ժողովածու 2017

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


AVANESOV ERNEST

Կրթություն

 • 2002 – 2006 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի (ՖԿՀՊԻ) մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի կիրառական մարզաձևերի ամբիոնի «փրկարարական գործ» բաժին (գերազանց առաջադիմությամբ)

      Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մանկավարժի, փրկարարի որակավորում

 • 2010 – 2013 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2015), դոցենտ (2016)

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա - «Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան», 2014թ.

 Աշխատանքային փորձ

 • 2017 թվականից «Այբ» դպրոց

      Աշակերտական համայնքի համակարգող

 • 2013 թվականից Երևանի «Շահամիր Շահամիրյան» կրթահամալիր «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ, մեթոդական միավորման քարտուղար, մանկավարժական խորհրդի անդամ
 • 2016 թվականից Երևանի Հյուսիսային համալսարան
 • Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
 • 2016 թվականից Հայբուսակ համալսարան
 • Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
 • 2016-2017 թթ. Հայաստանի Քեմբրիջ միջազգային դպրոց

       «Ֆիզիկական կուլտուրա» ուսումնական առարկայի ուսուցիչ

 • 2016 թ. ԿԳՆ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հանրակրթության պետական կրթակարգի, պետական և առարկայական չափորոշիչները վերանայող աշխատանքային խմբի անդամ՝ անհատ խորհրդատու
 • 2008-2016 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ Պրոֆեսոր Ա.Ա. Լալայանի անվան մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ, դասախոս, դոցենտ
 • 2013–2014 թթ. Երևանի «Մխիթարէան կրթահամալիր»

     «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական առարկաների ուսուցիչ

 • 2010–2013 թթ. Հայաստանի Սավատ ֆրանսիական բռնցքամարտի ֆեդերացիա փոխնախագահ, մարզիչ, հանրապետական կարգի մրցավար
 • 2009–2013 թթ. «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր»-ի Աառողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոն

      «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Առողջ ապրելակերպ» ուսումնական առարկաների ուսուցիչ

 • 2010–2011 թթ. «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր»-ի «Հեքիաթ» ճամբարի (Հանքավան) պետ

 

Դասավանդվող  առարկաները

 • «Դպրոցի կառավարում» (բակալավրիատ)
 • «Մանկավարժական հաղորդակցում» (բակալավրիատ)
 • «Մասնագիտության ներածություն» (բակալավրիատ)
 • «Ընդհանուր մանկավարժություն» (բակալավրիատ)
 • «Կրտսեր դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ)
 • «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա» (բակալավրիատ)
 • «Ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ» (մագիստրատուրա)

Հրապարակումների  ընտրանի /45 և ավելի/

 1. Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացումը Եվրոպական ինտեգրման համատեքստում / Կրթական բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցերը: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր.–Եր.: Մանկավարժ, 2008: Էջ 40–43:
 2. The ratio of pupils to school lessons of physical culture and prospects of their reorganization / Международный научный конгресс “Олимпийский спорт и спорт для всех”; Украина; 2010. С. 528.
 3. Модернизация физического воспитания школьников Армении / XV Международный Научный Конгресс “Олимпийский спорт и спорт для всех”, Молдова, Кишинэу, 2011. С. 539–542.
 4. The features of the process of organization of sports–oriented physical education at schools / Proceedings of the XVI traditional International Symposium «EastRussia Modern development processes of physical culture, sport and tourism. Modern state and future perspectives of healthy life formation», Krasnoyarsk, 2013. P. 23–27.
 5. Ազգային կրթակարգի շրջանակները. նախագծային տարբերակ / Մարդ և Հասարակություն // Գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, № 3, (65), 2016: Էջ 3–64:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


Yeghishe
Կրթություն

 1995-1997 թթ

Ռուսաստանի Դաշնության Տվերի պետական տեխնիկական համալսարան

Կենսագործունեության անվտանգության և էկոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ,

1993-1995 թթ

Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի

Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի ասպիրանտ,

1988-1993 թթ

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի

Գ/Տ մեքենայացման ֆակուլտետի, մասնագիտացումն ինժեներ-մեխանիկ։

Գիտական աստիճան, կոչում

2010թ-ից

Դոցենտ «Կենսագործունեության անվտանգութուն»,

1997թ.-ից

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու (Ռուսաստանի Դաշնություն) Մասնագիտացումը` աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն,

Ատենախոսության թեմա - «Կենցաղային վնասվածության կանխարգելման հոգեբանական ասպեկտները Հայաստանի Հանրապետությունում»

 Աշխատանքային  փորձ          

1998-2004 թթ

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ
Ուսումնամեթոդական բաժնի պետի տեղակալ                 
ՀՀ ԶՈՒ պահեստի կապիտան

2005-2014 թթ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
ՀՀ և ՀԿ ֆակուլտետի Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

2008 - 2017 թթ

Հյուսիսային համալսարանի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ (համատեղությամբ)

2014 -2017 թթ

ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի վարիչ
2007թ-ից Երևանի Հյուսիսային համասարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

 • Հոգեբանության հիմունքներ,
 • Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն, տագնապային իրավիճակների հոգեբանություն,
 • Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմունքներ

 Լեզուների իմացություն՝

 • Ռուսերեն` ազատ,
 • Անգյերեն՝բազային։

 Լրացուցիչ

Հրատարակված 35 գիտական հոդվածներ, զեկույցներ (նաև միջազգային) և մեթոդական ցուցումներ, խմբագրված երկու ուսումնական ձեռնարկներ:


syuzan
Կրթություն

1996-2001թթ․ ՀՊՄՀ կուլտուրայի ֆակուլտետի ուսանող

2002-2007թթ․ ՀՊՄՀ ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

2005-2009թթ․ Երևանի «Գալիք» համալսարանի իրավագիտության բաժնի ուսանող

Գիտական աստիճան, կոչում

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական թեմա- «Ուսուցչի մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը գեղարվեստական կրթության համակարգում», 2010թ․

Աշխատանքային փորձ

2006-2007թթ․ ՀՊՄՀ «Պարարվեստի» ամբիոնի դասախոս

2012թ․-ից մինչ օրս Երևանի Հյուսիսային համալսարանի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

«Մանկավարժություն», «Մանկավարժական վարպետություն», «Տարրական դպրոցի մանկավարժություն», «Մանկավարժական մտքի պատմություն», «Մանկավարժական պրակտիկում», «Խաղի տեսություն», «Վաղ և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընտանեկան դաստիարակություն», «Հատուկ մանկավարժություն», «Ներառական մանկավարժություն», «Կառուցողական աշխատանք», «Պար և ռիթմիկա», «Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդիկա»։

Հրապարակումների  ընտրանի / 5 և ավելի/

1․  Ուսուցչի մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը գեղարվեստական կրթության համակարգում  Մենագրություն   143 էջ Երևան  2016 թ․ 

2Մշակույթի դերը անձի զարգացման գործում Էջ 167-170   <<Մխիթար Գոշ>> Գիտամեթոդական հանդես Հասարակական  գիտություններ, 2016թ․

3․ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը կրթության ոլորտում  Էջ 115-121  Գիտաժողովի ժողովածու  2016թ․

4․ Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դերը ուսուցման գործընթացում   Էջ 16-19   <<Կրթությունը և գիտությունը Արցախում>> գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես,  1-2, 2017թ․

5․  Նախադպրոցական հաստատության և ընտանիքի փոխգործունեության առանձնահատկությունները   Էջ 92-96    <<Հյուսիսափայլ>> Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017թ․

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն  


KAKOYAN
Կրթություն

2010թ.- 2012թ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի մագիստրոս:       


Աշխատանքային փորձ                     

2013թ.-ից առ այսօր Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության ՍՊԱԾ-ն Բնակչության հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի սոցիոլոգիայի և հոգեբանության բաժնի առաջատար մասնագետ:

2013թ.-ից  առ այսօր Հյուսիսային Համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս:

2010-2011թթ.  հոգեբան «Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների ընկերություն»: (Կամավոր)
Կարդացվող դասընթացներ

Սոցիալական հոգեբանություն, Տարիքային և մանկան հոգեբանության,  Զգայություն, ըմբռնում, ուշադրություն, Համեմատական հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Միջմշակույթային հոգեբանություն,  Հոգեֆիզոլոգիա:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. Փոստ
 Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ 


Hakobyan Lilit
Կրթություն

1999 - 2003 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետի ուսանող
2003-2005 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետի մագիստրանտ
2010-2011 թթ. ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնի  հայցորդ


Գիտական աստիճան, կոչում

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզի թեմա - «Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը», 2011 թ. 

Աշխատանքային փորձ

2003-2010 թթ.- աշխատել է ՀՊՃՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնում որպես ավագ լաբորանտ, համատեղությամբ դասախոս,
2010 թ. առ այսօր ՀԱՊՀ Ընդերքաբանության և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնում որպես դասախոս
2013 թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանում որպես դասախոս

Դասավանդվող  առարկաները

Էկոլոգիա, Բնապահպանության հիմունքներ, Բնագիտության դասավանդման մեթոդիկա, Ընդհանուր էկոլոգիա, Ընդերքի համալիր յուրացում, Շրջակա միջավայրի պահպանություն, Արտադրություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն:

 Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

 1. Տուֆի հանքավայրերի շահագործման վերլուծությունը.- ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածուԵրևան, 2007
 2. Տուֆի կորուստների նվազեցումը ուղիղ կտրվածքի քարեր արդյունահանող բացահանքերում ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա.- Երևան, 2007.-Հ. LX.-N4.
 3. Տուֆի բացահանքերի մշակումը ներքին լցակույտերի ձևավորմամբ.- ՀՊՃՀ-ի տարեկան գիտաժողովի նյութերի ժողովածուԵրևան, 2009.- Հ.1. N2.
 4. Ներքին լցակույտերի ձևավորմամբ տուֆի բացահանքերի շահագործման տեխնոլոգիական սխեմաների մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը.- Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ).- Երևան, 2010.
 5. Շրջակա միջավայրը և ներքին լցակույտերը տուֆի բացահանքերում.- Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի Լրաբեր (ՀՃԱԼ).- Երևան, 2010.-Հ.7. – N 2.
 6. Տուֆի բացահանքի մշակման եղանակ.- ՀՀ Գյուտի արտոնագիր №2517 A:

 Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Քարտեզ

map

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը