logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 logo tempus
logo InYouS

«Միջազգային երիտասարդական կրթություն» (InYouS) նախագիծը մշակվել է «Հայաստանի Երիտասարդական ակումբների դաշնություն» կազմակերպության և վերջինիս գործընկեր երկրների՝ Վրաստանի, Ուկրաինայի, Բելոռուսի, Մոլդովայի, Թուրքիայի, Բելգիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի, Շվեդիայի և Ռումինիայի կողմից: Նախագիծը միտված է բարելավելու երիտասարդական աշխատանքի և ոչ ֆորմալ կրթության ճանաչումը՝ «Միջազգային երիտասարդական կրթություն» ուսումնական պլանների (և կազմակերպել հեռավար ուսուցման կուրս երիտասարդ աշխատողների համար) և Եվրոպական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար մշակված բաց կրթական նյութերի վերամշակման միջոցով:

Նախագիծը գործելու է 2018թ. հունվարից մինչև 2019թ. հուլիս ամիսը:

Մշակված ուսումնական պլանների շնորհիվ՝ նախագիծը կբարձրացնի Եվրոպայում երիտասարդական քաղաքականությանը և պրակտիկային մասնակից մարդկային ռեսուրսների որակը` Լիսաբոնի ռազմավարությանը, Եվրոպական երիտասարդական պակտին և ԵՄ երիտասարդական ռազմավարությանը համահունչ: Այն նպաստում է նաև բարձրագույն կրթության արդիականացմանը՝ միջազգային և բազմալեզու ուսանողական մարմնի համար ինտեգրված դասընթացների մշակման միջոցով: Ծրագրի կրթական սկզբունքները դրական են գնահատում գործընկեր երիտասարդական ցանցի մասնակիցների կուտակած փորձն ու հմտությունները՝ ուղղված իրենց որակավորման բարձրացմանը, ինչպես նաև մասնագիտական զարգացման գործընթացներին նրանց ընդգրկվածությունը:

Նախագծի խնդիրներն են՝

 • խրախուսել և խթանել բուհերում ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության ինտեգրումը՝ Միջազգային երիտասարդական կրթության վերաբերյալ դասընթացի մշակման միջոցով,
 • կառուցել կամուրջներ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության, երիտասարդական քաղաքականության և փորձի միջև՝ եվրոպացի երիտասարդների կրթական և սոցիալական ծառայությունների որակի բարձրացման համար նորարարական ներուժի բացահայտման նպատակով, խթանել կարիերայի ճկունությանը և շարժունությանը, ինչպես նաև հաստատել հիմնավորված քաղաքականության և պրակտիկայի արժեքը և օգտակարությունը.
 • հզորացնել երիտասարդների շրջանակում մարդկային ներուժը` երիտասարդ որակյալ աշխատողների զանգվածի ստեղծման միջոցով,
 • խթանել երիտասարդների աշխատանքի և ոչ ֆորմալ կրթության միջազգային ճանաչումը՝ ֆորմալ կրթական համակարգին համապատասխան չափանիշների մշակման և ընդունման միջոցով:

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ “InYous’’ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՌՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ

  “InYous”-Ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ

   

 logo govern


ԳՈՎԵՐՆ
Ը (Աջակցություն բուհական ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը. բարձրագույն կրթության կառավարման ժամանակակից և Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին համահունչ համակարգի մշակում` արդյունավետ փոփոխությունների իրականացման նպատակով) ՏԵՄՊՈՒՍ-ի եռամյա դրամաշնորհային ծրագիր է (2013-2016 (երկարաձգվել է մինչև 2017)): ԳՈՎԵՐՆ ծրագրի ընդհանուր նպատակն է հնարավոր դարձնել հայկական բուհերում ժամանակակից կառավարման համակարգի կիրառությունը, խրախուսել արդյունավետ կառուցվածքային փոփոխություններ Բոլոնիայի օրակարգին համահունչ, ընդլայնել բուհի ինքնավարությունն ու պատասխանատվությունը:

Ծրագրի կոորդինատոր/համադասող՝

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Ծրագրի տևողությունը՝

36 ամիս (2013 - 2016)

Բուհերի ինքնավարության և հաշվետվողականության բարձրացման կոնկրետ նպատակներն են `

 • ձևավորել վարչական անձնակազմի կարողություններ՝ արդյունավետ համակարգային փոփոխությունների կառավարման նպատակով,
 • վերանայել իրավական (համակարգային մակարդակ) և կարգավորող (ինստիտուցիոնալ մակարդակ) շրջանակները՝ Բոլոնիայի գործընթացներին համահունչ,
 • ստեղծել համալսարանի ժամանակակից կառավարման համակարգ՝ համակարգային փոփոխությունների մոտեցումների վերանայման միջոցով. ռազմավարական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում,
 • ներկայացնել ուսանողակենտրոն կրթական դրույթների նկատմամբ աշխատանքային մոտեցումներ. ECTS և ակադեմիական ծրագրի կառավարում՝ ապահովելով որակ և ուսանողների շարժունության խթանում:

Ծրագրի վերջնարդյունքները՝

 • բարձրագույն և միջին օղակի վարչակազմի կարողությունների ստեղծում՝ Բոլոնիայի գործողությունների իրականացման համար,
 • նոր իրավական (համակարգային) և կարգավորիչ (ինստիտուցիոնալ) շրջանակներ՝ համաձայն Բոլոնիայի գործողությունների,
 • ժամանակակից կառավարման համակարգ՝ հիմնված ռազմավարական և կառուցվածքային կառավարման նոր մոտեցումների, բյուջեի տեղաբաշխման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման վրա,
 • ցուցիչներ և չափանիշներ ակադեմիական ծրագրի և ուսանողների շարժունության գործարկման համար,
 • նոր մոտեցումներ ակադեմիական ծրագրերի, ուսումնական հարցերով բաժնի և ռեգիստրարի կառավարման նկատմամբ (ուսանողական հարթակի և ուսանողներին առնչվող տեղեկատվության կառավարման համակարգի ներդրում):

Ծրագրի գործընկերները

Արտաքին գնահատում ՏԵՄՊՈՒՍ ԳՈՎԵՐՆ ծրագրի շրջանակում 

Հաշվետու հանդիպում Տեմպուս ծրագրի «Գովերն» նախագծի շրջանակներում

Վերապատրաստումներ ՏԵՄՊՈՒՍ-ԳՈՎԵՐՆ ծրագրի շրջանակներում

Գործուղում եվրոպական 3 երկրների բուհեր

Գործուղում Ավստրիա` Գրացի համալսարան

Գործուղում Բելգիա

Գործուղում Իտալիա

 

 logo veritas

 

ՎԵՐԻՏԱՍԸ (Զալցբուրգյան սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի կառուցվածքային զարգացում) ՏԵՄՊՈՒՍ-ի եռամյա դրամաշնորհային ծրագիր է (2013-2016 (երկարաձգվել է մինչև 2017)): Ծրագրի նպատակն է բարելավել հետբուհական կրթությունը Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում՝ համապատասխանեցնելով Եվրոպական որակավորումների շրջանակին և Զալցբուրգյան սկզբունքներին:

Ծրագրի կոորդինատոր/համադասող՝

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Ծրագրի տևողությունը՝

36 ամիս (2013 - 2016)

Ծրագրի հատուկ նպատակները`

 • որակի հետազոտողների քննադատ/վերլուծող զանգվածի ձևավորմամբ՝ հետազոտության մեջ մարդկային ներուժի հզորացումը հայաստանյան բուհերում դոկտորական կրթության զարգացման, ինտեգրման և արդյունավետ կառավարման միջոցով,
 • ՈԱԱԿ-ի երրորդ աստիճանի ուսումնական ծրագրերի միջազգային ճանաչման խթանում, Զալցբուրգյան սկզբունքներին և միջազգային համեմատելի չափանիշներին համահունչ աստիճանի շնորհման մշակման և ընդունման միջոցով,
 • գիտական հետազոտությունների որակի գնահատման և մոնիտորինգի համակարգի մշակում, համապատասխան պարամետրերի ստեղծման և ամրապնդման համակարգերի շարունակական հսկման նպատակով,
 • բուհերում գիտության և հետազոտությունների ինտեգրումը խթանելու և ամրապնդելու համալսարանական կառույցների ստեղծման/վերանայման միջոցով, որոնք կնպաստեն գիտական հետազոտությունների, կրթության, հետազոտության և նորարարության ոլորտներում ցանցային հմտությունների կիրառության գիտելիքների, կրթության որակի, արդյունավետության, ճկունության, բազմամասնագիտության և միջդիսցիպլինարության խթանմանը:

Ծրագրի վերջնարդյունքները`

 • բարձրորակ դոկտորական կրթության համար համալսարանների կարողությունների զարգացում. նոր հետազոտական կենտրոնների վերանայում/ստեղծում,
 • որակյալ PhD կրթության և հետազոտությունների կազմակերպման նախապայմանների ստեղծում,
 • դոկտորական կրթության PhD աստիճանի շնորհման չափանիշների և որակի ստանդարտների ձևավորում,
 • Հայաստանում 11 նոր PhD ծրագրերի մշակում և գործարկում (11 փորձնական ծրագրեր),
 • PhD աստիճանի շնորհման չափանիշների և որակի ստանդարտների ընդունում:

Ծրագրի գործընկերները

Արտաքին գնահատում ՏԵՄՊՈՒՍ-ՎԵՐԻՏԱՍ ծրագրի շրջանակներում 

Հաշվետու հանդիպում ՏԵՄՊՈՒՍ-ՎԵՐԻՏԱՍ ծրագրի շրջանակներում

ՏԵՄՊՈՒՍ-ՎԵՐԻՏԱՍ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ուսումնական շրջայց եվրոպական համալսարաններում

Գործուղում Գերմանիա

Հյուսիսային համալսարանի ասպիրանտուրան միջազգային հարթակում (գործուղում Գրաց)էրազմուս Մունդուս - Հարևան արևելյան շրջանների ինտեգրումը բարձրագույն կրթության համագործակցության շրջանակներում (EMINENCE)

Էրազմուս Մունդուս ծրագրի EMINENCE նախագիծ

EMINENCE նախագիծը ֆինանսավորվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից Էրազմուս Մունդուս ծրագրի շրջանակներում: Էրազմուս Մունդոս ծրագրի նպատակն է բարձրացնել բարձրագույն կրթության որակը, ինչպես նաև խթանել ժողովուրդների և մշակույթների միջև փոխըմբնումն ու շփումը շարժունության և ակադեմիական համագործակցության միջոցով:

EMINENCE հապավումը նշանակում է «բարձունք, հայտնություն», որը կարևորում է ծրագրի ապագա արդյունքը: Ծրագրից օգտվող ուսանողներն ու մասնագետները, սովորելով արտասահմանում և վերադառնալով իրենց հայրենիք, կնպաստեն Արևելյան երկրների և հասարակության զարգացմանը՝ փորձելով հասնել եվրոպական չափանիշներին:

EMINENCE նախագիծը ենթադրում է համագործակցություն երրորդ երկրների բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետ  և կրթաթոշակների տրամադրում շարժունության նպատակով, ինչը կնպաստի՝

 • եվրոպական և նպատակային երրորդ երկրների բուհերի միջև բարձրագույն կրթության բնագավառում միջբուհական համագործակցությանը,
 • համագործակցող բուհերից որևէ մեկում անհատ ուսանողների, հետազոտողների և բուհերի անձնակազմի ուսման (հետազոտության, դասավանդման) իրականացմանը:

Նպատակային երրորդ երկրները EMINENCE նախագիծում հետևյալն են՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելոռուս, Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան (արևելյան այս հարևան երկրները պատկանում են այսպես կոչված Արևելյան համագործակցությանը (EaP), որոնք օգտվում են ոչ միայն բարձրագույն կրթության բնագավառում ընձեռված հնարավորություններից, այլև բարելավում են արտաքին հարաբերությունները Երամիության շրջանակներում):

EMINENCE կոնսորցիումը բաղկացած է Եվրամիության ու երրորդ երկրների աջակից գործընկերներից:

EMINENCE ծրագրի հիմնական բնութագիրը

EMINENCE-ի համագործակցության պահանջները հետևյալն են.

 • Առավել բարձրացնել արտերկրում տաղանդավոր և նպատակասլաց ուսանողների որակավորումը՝ տալով նրանց միջազգային փորձ և բարձրացնելով նրանց աշխատաշուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունը:
 • Ապահովելով Արևելյան համագործակից երկրների խոցելի խմբերի ուսանողների շարժունությունը՝ տալով նրանց որակավորումներ Եվրամիության համագործակից համալսարանների կողմից:
 • Նպաստելով մարդկային ռեսուրսների և բարձրագույն կրթական հաստատությունների միջազգային համագործակցության հնարավորությունների զարգացմանը Արևելյան հարևան երկրներում անհատական շարժունության միջոցով, որը հետապնդում է ոչ միայն անհատական շահեր, այլ նաև օգուտ է բերում սեփական բուհին և ամբողջ հասարակությանը:
 • Բարձրացնել բարձրագույն կրթության տեսանելիությունը Արևելյան հարևան երկրներում ընդհանրապես և ապահովել այդ շրջանների բուհերի ինտեգրումը եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում և Բոլոնյան գործընթացներում:
 • Ստեղծել և ամրապնդել տևական կապեր և համագործակցություն Եվրամիության և Արևելյան հարևան երկրների բուհերի միջև, ինչը կնպաստի հետագա հարաբերությունների բարելավմանը ծրագրի ֆինանսավորման ավարտից հետո:
 • Նպաստել Եվրամիության և Արևելյան հարևան երկրների հասարակությունների փոխադարձ զարգացմանը՝ ժողովուրդների, մշակույթների, գիտելիքների և գաղափարների փոխանակման միջոցով:

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4