logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

MEDICINE COLLAGE

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

   

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթական հիմնական՝ (9-ի բազա) և միջնակարգ (12-ի բազա) կրթության հիմքով կատարվում է  ընդունելություն  2021-2022 ուսումնական տարվա համար

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
(9-ի բազա՝ 4 տարի, 12-ի բազա՝ 3 տարի)

«ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
(9-ի բազա՝ 3տարի, 12-ի բազա՝ 2 տարի)

Ուսման վարձը ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանվում է 220.000 դրամ:

Շրջանավարտները կստանան պետական դիպլոմ մասնագիտության համապատասխան որակավորմամբ:

Ընդունելության համար ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Դիմորդը` Հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`

  1. դիմում,
  2. 4 լուսանկար (3x4 չափսի),
  3. կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,
  4. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
  5. կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),
  6. սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,
  7. իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը

(առկայության դեպքում),

  1. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
  2. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթը (առկայության դեպքում),
  3. տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում):

2020-2021 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն հիմնական կրթության վկայականով /9-րդ դաս․/
ՔՆՆԱԿԱՆ ՏՈՄՍԻ ՆՄՈՒՇ

2020-2021 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն միջնակարգ կրթության վկայականով/12-րդ դաս․/
ՔՆՆԱԿԱՆ ՏՈՄՍԻ ՆՄՈՒՇ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ  նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու 2020 թվականի ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

Խորհրդատվության օրեր՝

1-ին խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 19-ին, ժամը՝ 12։00

2-րդ խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին և 20-ին, ժամը՝ 12։00

Քննության օրեր-  2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին և 26-ին, ժամը՝ 11։00

Պետական ամփոփիչ քննության տոմսերում լինելու են գործնական առաջադրանքներ հարցաշարի շրջանակներում։
Տոմսը կազմված կլինի 4 հարցից և 1 առաջադրանքից։
                           

Պետական ամփոփիչ քննության հարցաշար՝

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                

 ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                 2020/2021  ուստարի II  կիսամյակ
                                                                        I  Կուրս
 

                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

 

1

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

 

միանալդասին

2

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

3

Հայոց լեզու

Ն. Պողոսյան

4

Հայ գրականություն

Ն. Պողոսյան

5

Հանրահաշիվ

Ս. Փիլթակյան

6

Երկրաչափություն

Ս. Փիլթակյան

7

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

Երեքշաբթի

1

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

միանալդասին

2

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

3

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

4

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

5

Հայոց լեզու

Ն. Պողոսյան

6

Հայ գրականություն

Ն. Պողոսյան

7

Աշխարհագրություն

Հ.Խալաթյան

8

Աշխարհագրություն

Հ.Խալաթյան

Չորեքշաբթի

1

Ֆիզիկա

Ս. Հովհաննիսյան

միանալդասին

2

ՆԶՊ

Յ. Այվազյան

3

ՆԶՊ

Յ. Այվազյան

4

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

5

Ինֆորմատիկա

Ն. Տիգրանյան

6

Ինֆորմատիկա

Ն. Տիգրանյան

7

Հանրահաշիվ

Ս. Փիլթակյան

Հինգշաբթի

1

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

միանալդասին

2

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

3

Հայոց լեզու

Ն. Պողոսյան

4

Կենսաբանություն

Հ. Մանասյան

5

Կենսաբանություն

Հ. Մանասյան

6

Երկրաչափություն

Ս. Փիլթակյան

7

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

Ուրբաթ

1

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

միանալդասին

2

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

3

Քիմիա

Հ. Մանասյան

4

Քիմիա

Հ. Մանասյան

5

Հայ գրականություն

Ա. Դավթյան

6

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

7

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

                                                 2020/2021  ուստարի II  կիսամյակ
                                                                        II Կուրս

                                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

Լանդշաֆտագիտություն

Լ. Հակոբյան

միանալդասին  

2

Լանդշաֆտագիտություն

Լ. Հակոբյան

3

Քաղ. և սոցոլոգիա հիմ.

Ա. Սահակյան

4

Քաղ. և սոցոլոգիա հիմ.

Ա. Սահակյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

6

Պատմություն

 

7

Անվտանգություն և 1-ին օգնություն

Ա. Հովհաննիսյան

Երեքշաբթի

1

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

  միանալդասին  

2

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

3

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

4

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

5

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

6

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

7

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

Չորեքշաբթի

1

Ատամի անատոմիա

Ա. Հովհաննիսյան

 միանալդասին  

2

Ատամի անատոմիա

Ա. Հովհաննիսյան

3

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

4

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

5

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

6

Հայոցլեվի և խոսքի մշակույթ

Ն. Պողոսյան

7

Հայոցլեվի և խոսքի մշակույթ

Ն. Պողոսյան

8

Պատմություն

 

Հինգշաբթի

1

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

 

միանալդասին  

2

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

3

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

4

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

5

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

6

Համակարգչային օպերատորութ.

Ն. Տիգրանյան

7

Համակարգչային օպերատորութ.

Ն. Տիգրանյան

Ուրբաթ

1

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

միանալդասին  

2

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

3

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

4

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

6

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

7

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

                                                                                          2020/2021  ուստարի II  կիսամյակ
                                                                                     III Կուրս

                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին      
2  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
5    
6    
 երեքշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան  միանալ դասին   
2 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան
5 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
 Չորեքշաբթի     1   Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան  միանալ դասին   
 2   Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ֆիզկուլտուրա  Ա .Դավթյան
4   Ֆիզկուլտուրա Ա .Դավթյան 
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
 հինգշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին   
2 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
5  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
6  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
 Ուրբաթ 1 Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան  միանալ դասին   
2  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
3  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
 Շաբաթ 1  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին   
2  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
4 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ
  ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                      2020/2021  ուստարի II  կիսամյակ
                                                                        I  Կուրս
 

                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              

Երկուշաբթի   

 

1  Անգլերեն Բախշյան Լ.  միանալ դասին
2  Անգլերեն  Բախշյան Լ.
3  Հայոց լեզու Ն. Պողոսյան 
4  Հայ գրականություն Ն. Պողոսյան 
5  Հանրահաշիվ  Ս. Փիլթակյան
6  Երկրաչափություն  Ս. Փիլթակյան
Երեքշաբթի 1  Հայոց պատմություն  Ն. Սիմոնյան  միանալ դասին
2  Հայոց պատմություն  Ն. Սիմոնյան
3  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
4  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
5  Հայոց լեզու  Ն. Պողոսյան 
6  Հայ գրականություն  Ն. Պողոսյան 
Չորեքշաբթի  1  Ֆիզիկա  Ս. Հովհաննիսյան միանալ դասին  
 2  ՆԶՊ   Յ. Այվազյան
3 ՆԶՊ Յ. Այվազյան 
4  Կենսաբանություն Հ.Մանասյան 
5  Ինֆորմատիկա  Ն. Տիգրանյան
6  Ինֆորմատիկա Ն. Տիգրանյան 
Հինգշաբթի 1  Հասարակագիտություն Ն.Սիմոնյան    միանալ դասին
2  Անգլերեն  Լ. Բախշյան
3  Անգլերեն  Լ. Բախշյան
4  Կենսաբանություն  Հ.Մանասյան
5  Կենսաբանություն  Հ.Մանասյան
6  Հանրահաշիվ Ս. Փիլթակյան 
Ուրբաթ 1  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան  միանալ դասին 
2   Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
3  Քիմիա  Հ.Մանասյան
4  Քիմիա   Հ.Մանասյան
5  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
6  Ֆիզկուլտուրա Ա. Դավթյան 
Շաբաթ 1  Հայոց լեզու  Ն.Պողոսյան  միանալ դասին
2 Հայ գրականություն   Ն. Պողոսյան
3  Երկրաչափություն  Ս. Փիլթակյան
4 Կուրսղեկի ժամ   Ն. Սիմոնյան
5 Հասարակագիտություն Ն. Սիմոնյան
6    

                                        2020/2021  ուստարի II  կիսամյակ
                                                                        II  Կուրս
 

                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի 1  Ընդհանուր և բժշկ. հոգեբանություն  Ս. Կակոյան   միանալ դասին      
2  Պացիենտի կրթում  Ա. Բալյան
3  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
4  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
5  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան
6  Մարդու անատոմիա   Հ. Մանասյան
 Երեքշաբթի 1  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան  միանալ դասին
2  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան
3 Հաղորդակցություն   Ա. Բարսեղյան
4  Հաղորդակցություն   Ա. Բարսեղյան
5  Բժշկ. գենետիկայի հիմունքներ   Ա. Բարսեղյան
6   Բժշկ. գենետիկայի հիմունքներ   Ա. Բարսեղյան
 Չորեքշաբթի  1  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ  Ա. Մկրտչյան   միանալ դասին  
 2  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ   Ա. Մկրտչյան
3  Անվտանգություն և առաջին բուժ.  Ա. Բալյան
4  Մարդու կենսագործ. փուլեր   Ա. Բալյան
5  Մարդու անատոմիա   Հ. Մանասյան
6  Մարդու անատոմիա   Հ. Մանասյան
 Հինգշաբթի 1  Քաղ. պաշտպանություն և արտ. իրավ.  Լ. Հակոբյան   միանալ դասին  
2 Ռուսաց լեզու   Ք. Ջիլավյան
3  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
4  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
5  Պացիենտի կրթում  Ա. Բալյան
6  Մարդու կենսագործ. փուլեր  Ա. Բալյան
 Ուրբաթ 1  Լատիներեն  Լ. Ջանգիրյան   միանալ դասին  
2  Ընդհանուր դեղաբանություն  Ն. Աբրահամյան
3   Անվտանգություն և առաջին բուժ.  Ա. Բալյան
4  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
5  Անգլերեն Լ. Բախշյան 
6    
Շաբաթ  1   Մարդու կենսագործ. փուլեր  Ա. Բալյան   միանալ դասին  
2  Ֆիզկուլտուրա   Ա. Դավթյան
3   Մարդու անատոմիա    Հ. Մանասյան
4   Անգլերեն  Լ. Բախշյան
5  Իրավունքի հիմունքներ  Ա. Ներսիսյան
6  Իրավունքի հիմունքներ

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ     

                                                                          

                                                    2020/2021  ուստարի II  կիսամյակ
                                                                               II Կուրս

                                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Օր Ժամ Առարկա Դասախոս Լսարան
I 3-4 Ռուսաց լ  Սիմոնյան   միանալ դասին
5-6 Անգլերեն Սիմոնյան 
7-8 Մարդու կենսագործ, փուլերը Մաճկալյան
9-10 Լատիներեն Մելիքյան
II 3-4 Պատմություն Մուկուչյան միանալդասին
5-6 Մարդու անատոմիա: Վեր, արտ,  համակարգ Մելիքյան
7-8 Մարդու անատոմիա: Սիրտ անոթ համակարգ Մելիքյան
9-10 Ինֆորմատիկա Վարոսյան 
       
III 3-4 Տնտեսագիտության հիմունքներ Հովակիմյան միանալ դասին  
5-6 Մարդու կենս, փուլերը:Նախադպրոց վաղ դպրոց Մաճկալյան
7-8 Մարդու կենս փուլեր,վերարտ տարիք Մաճկալյան
9-10 Մարդու անատոմիա:Ներզատիչ գեղձեր Մելիքյան 
IV 1-2 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ Աբգարյան  միանալ դասին
3-4 Քաղաքագիտ,և սոցիոլոգիայի հիմունքներ Աբգարյան 
5-6 Մարդու կենսագործ. փուլեր
Մաճկալյան
7-8 Ընդհանուր  դեղաբանություն Մաճկալյան
9-10 Քաղաքագիտ. և սոցիոլոգիայի հիմունքներ Աբգարյան 
V 1-2 Քրիստոնեական Արսեն Շաղոյան միանալ դասին
3-4 Լանդշաֆտ, և էկոլոգիայի հիմունքներ  Մուկուչյան
5-6 Մանրէաբանություն Մելիքյան
7-8 Մանրէաբանություն Մելիքյան 
9-10 Ֆիզդաստիարակություն Վարոսյան 


Հայտարարություններ

Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

08.10.2021
Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

           «ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Հ...

Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

29.09.2021
Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ   Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կու...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4