logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

bajinner

 

Արտաքին կապերի բաժինը Հյուսիսային համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, Հյուսիսային համալսարանի կանոնադրության և իր կանոնադրության, ինչպես նաև համալսարանի կառավարման մարմինների կողմից ընդունված որոշումների և ռեկտորի հրամանների հիման վրա:

Արտաքին կապերի բաժնի հիմնական նպատակն է նպաստել համաշխարհային գիտակրթական գործընթացներին ու ծրագրերին համալսարանի ինտեգրմանը, միջազգային համագործակցության ոլորտում համալսարանի և արտասահմանյան գիտակրթական հաստատությունների, հիմնադրամների և միջազգային կառույցների հետ համագործակցության ձևավորմանը, ընդլայնմանն ու դրանց հետ կապված հարցերի համակարգմանը:

Արտաքին կապերի բաժնի գործունեությունը կոորդինացնում է բաժնի պետը, որը պաշտոնում նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է համալսարանի ռեկտորի հրամանով:

Բաժնի գործառույթներից են.

 • կազմակերպել արտերկրի կրթական հաստատությունների և գիտական կենտրոնների հետ պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքման բանակցային գործընթացները,
 • կազմակերպել Համալսարանի արտաքին կապերի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներին՝ միջազգային կլոր սեղաններ, գիտաժողովներ, սեմինարներ և քննարկումներ, համալսարանի մասնակցության աշխատանքները,
 • աջակցել միջազգային գիտակրթական ծրագրերի շրջանակներում գիտաժողովներին, ինչպես նաև փոխանակման ծրագրերի շրջանակներում, համալսարանի շահերից բխող այլ միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով արտերկիր մեկնող մասնակիցների գործուղումների կազմակերպման գործընթացներին,
 • ապահովել համալսարանի ինտերնետային կայքում (ֆեյսբուքյան էջում) և համալսարանի պարբերականում արտաքին կապերի գործունեության, ինչպես նաև դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծություն և տեղադրում,
 • համալսարանի ստորաբաժանումներին և սովորողներին իրազեկել միջազգային գիտակրթական ծրագրերի, դրամաշնորհների և արտերկրի համալսարանների կողմից առաջարկվող գիտակրթական և ուսումնական ծրագրերի հայտերի մասին,
 • նախապատրաստել համալսարանի կողմից նոր միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցության փաստաթղթերը և կոորդինացնել արդեն իսկ շահած դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ընթացքիկ աշխատանքները,
 • ապահովել համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարների երաշխավորությամբ միջազգային գիտակրթական պայմանագրերի կողմ հանդիսացող համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ պաշտոնական փաստաթղթերի փոխանակումը և նամակագրության վարումը:

Աշխատակազմ՝

ivanyan

Բաժնի ղեկավար ՝ Արուսյակ Իվանյան

Մասնակցություն Համալսարանի միջազգայնացման և արտաքին կապերի ընդլյանման քաղաքականության մշակմանը և իրագործմանը:
Միջազգային կապերի ընդլյանում արտասահմանյան բուհերի, միջազգային կազմակերպությունների և դեսպանատների հետ/ միջազգային ծրագրերի շրջանակում փորձի փոխանակման ծրագրերի մշակում և իրագործում:
Էրազմուս+ ծրագրերի համակարգում, ներգնա և արտագնա շարժունության ծրագրերի համակարգում:
Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրերի մշակում/մասնակցություն Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրերին/ համագործակցությոն Համալսարանի ստորաբաժանումների հետ:
Օտար լեզուների լրացուցիչ դասընթացների համակարգում:
Արտասահմանցի ուսանողների կրթության հարցերի համակարգում:
Միջազգային գիտաժողովների/վերապատրաստումների կազմակերպում և համակարգում:
Դրամաշնորհների որոնում, ծրագրերի պատրաստում և իրագործում:

Հեռ:  +374 98965646

Էլ.փոստ  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Էլ.փոստ` Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  


Հեռ. ` (+374 10) 554056

Համալսարանում գործում է Հեռավար ուսուցման և տեխնոլոգիական կառավարման բաժինը, որը համակարգում է համալսարանում կազմակերպվող հեռավար ուսուցման դասընթացների, էլեկտրոնային կառավարման, համակարգչային և ցանցային սպասարկումների ողջ գործընթացը: Բաժնի նպատակները, խնդիրներն ու գործառույթները համապատասխանում  են համալսարանի 2020-2025 զարգացման ռազմավարական ծրագրին։

Բաժնի նպատակներ են՝

 1. Ներդնել և ծավալել նորարարական՝ առցանց կրթական գործընթաց՝ կիրառելով կրթական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերում և ուսուցման ձևերում։
 2. Ներդնել համալսարանի կառավարման և փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ և նպաստել բուհի կառավարման արդյունավետության, թափանցիկության բարձրացմանը։

Բաժնի խնդիրներն են՝

 1. Նորագույն տեխնոլոգիաներին համապատասխան՝ հեռավար ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը և շարունակական զարգացումը:
 2. Համալսարանում հեռավար ուսուցման համար անհրաժեշտ գործիքների և ուսուցման գործընթացին նպաստող նախագծերի իրականացումը։
 3. Համալսարանի կառավարման համակարգում էլեկտրոնային տեղեկատվական միասնական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը:
 4. Համալսարանում համակարգչային սարքավորումների սպասարկումը, վերազինումը և ցանցի զարգացումը։
 5. Համալսարանի ինտերնետային պաշտոնական կայքի ծրագրային և բովանդակային զարգացումը։

Աշխատակազմը՝

Բաժնի ղեկավար՝ Արփինե Ալեքսանյան
Բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ Մարիանա Նիկոլյան
Ցանցային ադմինիստրատոր՝ Արտյոմ Ազարյան

Հեռ: (+374 10) 554862
Էլ.փոստ` Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ 

Կադրերի բաժինը հանդիսանում է Հյուսիսային համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում, որն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Հյուսիսային համալսարանի կանոնադրությամբ, Հյուսիսային համալսարանի կառավարման մարմինների որոշումներով, ռեկտորի հրամաններով:

Բաժնի ընթացիկ գործունեությունն իրականացնում է բաժնի պետը, որը պաշտոնում նշանակվում և պաշտոնից ազատում է համալսարանի ռեկտորի հրամանով:

ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման ռազմավարության մշակում և իրականացում:

Վարչատնտեսական, պրոֆեսորդասախոսական, գիտական, ուսումնա­օժանդակ և սպասարկող անձնակազմի  փաստաթղթերի գործավարության ապահովում:

Համալսարանի կադրային գործերի վարման աշխատանքների ապահովում,

Աշխատողների հաստիքային, գիտական և գիտամանկավարժական հաշվետվությունների կազմում,

Աշխատանքից ազատվածների անձնական գործերի արխիվացում:

Աշխատողների աշխատանքի ընդունման, ազատման, տեղափոխման, արձակուրդի տրամադրման և այլ հրամանների նախագծերի նախապատրաստում և ներկայացնում ռեկտորի հաստատմանը:

Աշխատողների անձնական գործերի սահմանված կարգով կազմում և անձնական տվյալների գաղտնիության ապահովում:

Աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կազմում է և ներկայացնում ռեկտորի հաստատմանը:

Ուսանողների հետ համալսարանում ուսումնառության, սահմանված տարեկան վարձի չափի, վճարման կարգի, գանձման սկզբունքների և ժամկետների մասին պայմանագրերի կազմում և ներկայացում ռեկտորի հաստատմանը:

Աշխատողներին անհրաժեշտ տեղեկանքների պատրաստում և տրամադրում (ստաժի, թոշակի ձևակերպման, գիտական աստիճան, գիտական կոչում ստանալու, երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու և այլնի վերաբերյալ):

Յուրաքնաչյուր ամիս հարկային պետական մարմնին աշխատողների ընդունման, ազատման, պաշտոնի փոփոխման, չվճարվող արձակուրդի, երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու վերաբերյալ էլեկտրոնային հաշվետվությունների ներկայացնում:

ՀՀ ԿԳ նախարարության լիցեզավորման մարմնին համալսարանի լիցենզավորման գործունեությանն առնչվող հաշվետվության ներկայացնում:

Ըստ պաշտոնների, գիտական աստիճանի, գիտական կոչման, հաստիքային կարգավիճակի ամենամյա վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Համալսարանի կադրային քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում համալսարանի ռեկտորի:

Համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի և հաստիքացուցակի, բաժնի գործունեությանն առնչվող ներքին իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն:

Թեհմինե Բաղդասարյան 
մարդկային ռեսուրսների և կառավարման բաժնի պետ
Հեռ. ` (+374 10) 559776
Էլ.փոստ`  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Հաշվապահությունը Հյուսիսային համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերով (Հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերվող այլ օրենքներ, հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական այլ ակտեր) իրականացնում է Համալսարանի հաշվապահական հաշվառումը: Բաժինը կազմակերպում և վարում է համալսարանի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները և համապատասխան մարմիններին ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարներ և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր:


Շուշանիկ Ազոյան
Գլխավոր հաշվապահ


Սիլվա Ադիլխանյան
Հաշվապահի օգնական

Հեռ.՝  (+37410)570910

Քարտուղարություն

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Քարտեզ

map