logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

bajinner

 

Արտաքին կապերի բաժինը Հյուսիսային համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, Հյուսիսային համալսարանի կանոնադրության և իր կանոնադրության, ինչպես նաև համալսարանի կառավարման մարմինների կողմից ընդունված որոշումների և ռեկտորի հրամանների հիման վրա:

Արտաքին կապերի բաժնի հիմնական նպատակն է նպաստել համաշխարհային գիտակրթական գործընթացներին ու ծրագրերին համալսարանի ինտեգրմանը, միջազգային համագործակցության ոլորտում համալսարանի և արտասահմանյան գիտակրթական հաստատությունների, հիմնադրամների և միջազգային կառույցների հետ համագործակցության ձևավորմանը, ընդլայնմանն ու դրանց հետ կապված հարցերի համակարգմանը:

Արտաքին կապերի բաժնի գործունեությունը կոորդինացնում է բաժնի պետը, որը պաշտոնում նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է համալսարանի ռեկտորի հրամանով:

Բաժնի գործառույթներից են.

 • կազմակերպել արտերկրի կրթական հաստատությունների և գիտական կենտրոնների հետ պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքման բանակցային գործընթացները,
 • կազմակերպել Համալսարանի արտաքին կապերի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներին՝ միջազգային կլոր սեղաններ, գիտաժողովներ, սեմինարներ և քննարկումներ, համալսարանի մասնակցության աշխատանքները,
 • աջակցել միջազգային գիտակրթական ծրագրերի շրջանակներում գիտաժողովներին, ինչպես նաև փոխանակման ծրագրերի շրջանակներում, համալսարանի շահերից բխող այլ միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով արտերկիր մեկնող մասնակիցների գործուղումների կազմակերպման գործընթացներին,
 • ապահովել համալսարանի ինտերնետային կայքում (ֆեյսբուքյան էջում) և համալսարանի պարբերականում արտաքին կապերի գործունեության, ինչպես նաև դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծություն և տեղադրում,
 • համալսարանի ստորաբաժանումներին և սովորողներին իրազեկել միջազգային գիտակրթական ծրագրերի, դրամաշնորհների և արտերկրի համալսարանների կողմից առաջարկվող գիտակրթական և ուսումնական ծրագրերի հայտերի մասին,
 • նախապատրաստել համալսարանի կողմից նոր միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցության փաստաթղթերը և կոորդինացնել արդեն իսկ շահած դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ընթացքիկ աշխատանքները,
 • ապահովել համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարների երաշխավորությամբ միջազգային գիտակրթական պայմանագրերի կողմ հանդիսացող համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ պաշտոնական փաստաթղթերի փոխանակումը և նամակագրության վարումը:

Աշխատակազմ՝

Սյուզաննա Սարգսյան
Արտաքին կապերի բաժնի պետ

Անի Թամազյան
Արտաքին կապերի բաժնի պետի տեղակալ, եվրոպական ծրագրերի պատասխանատու
Էլ.փոստ` Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  
Հեռ. ` (+374 10) 554056

Համալսարանում գործում է Լրատվության և հասարակության հետ կապերի բաժինը, որը արտաքին ու ներքին շահակիցներին տեղեկատվություն է տրամադրում բուհի գործունեության վերաբերյալ, աշխատանքներ է տանում հանրության հետ կապերը ամրապնդելու, բուհի վարկանիշը բարձրացնելու ուղղությամբ:

Բաժինն իրականացնում է նաև հետևյալ գործառույթները՝

 • հրապարակում է բուհին առնչվող ողջ տեղեկատվությունը ՀՀ պարբերական մամուլում, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում, «Հյուսիսային համալսարան» պաշտոնաթերթում, https://northern.amկայքում,
 • գովազդային արշավներ է կազմակերպում տարբեր ԶԼՄ-ներով, հավաքում ու վերլուծում է համալսարանին վերաբերող տեղեկատվությունը՝ համապատասխան վերլուծությունների հիման վրա կազմակերպելով բաժնի հետագա աշխատանքները, 
 • պլանավորում ու վերահսկում է ԶԼՄ-ների և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման ու փոխանակման գործընթացը,
 • նպաստում է համալսարանի՝ տեղեկատվության տարածման տպագիր միջոցների զարգացմանը (բուկլետներ, տեղեկատվական թերթիկներ, պաշտոնաթերթի հավելվածներ, տեղեկագրեր և այլն),
 • պատրաստում է համալսարանի գործունեության վերաբերյալ տեսանյութեր՝ ապահովելով դրանց տարածումը:
 • պարբերաբար հարցումներ է անցկացնում շահակիցների շրջանում՝ բուհին առնչվող տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ:

Աշխատակազմը՝

Բաժնի ղեկավար՝ Գայանե Հակոբյան
Բաժնի գլխավոր մասնագետ՝ Արփինե Ալեքսանյան
Հեռ: (+374 10) 554135
Էլ.փոստ` Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Ընդհանուր բաժին

Կադրերի բաժինը հանդիսանում է Հյուսիսային համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում, որն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Հյուսիսային համալսարանի կանոնադրությամբ, Հյուսիսային համալսարանի կառավարման մարմինների որոշումներով, ռեկտորի հրամաններով:

Բաժնի ընթացիկ գործունեությունն իրականացնում է բաժնի պետը, որը պաշտոնում նշանակվում և պաշտոնից ազատում է համալսարանի ռեկտորի հրամանով:

ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման, զարգացման ռազմավարության մշակում և իրականացում:

Վարչատնտեսական, պրոֆեսորդասախոսական, գիտական, ուսումնա­օժանդակ և սպասարկող անձնակազմի (այսուհետ` աշխատողներ) փաստաթղթերի գործավարության ապահովում:

Համալսարանի կադրային գործերի վարման աշխատանքների ապահովում,

Աշխատողների հաստիքային, գիտական և գիտամանկավարժական հաշվետվությունների կազմում,

Աշխատանքից ազատվածների անձնական գործերի արխիվացում:

Աշխատողների աշխատանքի ընդունման, ազատման, տեղափոխման, արձակուրդի տրամադրման և այլ հրամանների նախագծերի նախապատրաստում և ներկայացնում ռեկտորի հաստատմանը:

Աշխատողների անձնական գործերի սահմանված կարգով կազմում և անձնական տվյալների գաղտնիության ապահովում:

Աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կազմում է և ներկայացնում ռեկտորի հաստատմանը:

Ուսանողների հետ համալսարանում ուսումնառության, սահմանված տարեկան վարձի չափի, վճարման կարգի, գանձման սկզբունքների և ժամկետների մասին պայմանագրերի կազմում և ներկայացում ռեկտորի հաստատմանը:

Աշխատողներին անհրաժեշտ տեղեկանքների պատրաստում և տրամադրում (ստաժի, թոշակի ձևակերպման, գիտական աստիճան, գիտական կոչում ստանալու, երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու և այլնի վերաբերյալ):

Յուրաքնաչյուր ամիս հարկային պետական մարմնին աշխատողների ընդունման, ազատման, պաշտոնի փոփոխման, չվճարվող արձակուրդի, երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվելու վերաբերյալ էլեկտրոնային հաշվետվությունների ներկայացնում:

ՀՀ ԿԳ նախարարության լիցեզավորման մարմնին համալսարանի լիցենզավորման գործունեությանն առնչվող հաշվետվության ներկայացնում:

Ըստ պաշտոնների, գիտական աստիճանի, գիտական կոչման, հաստիքային կարգավիճակի ամենամյա վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Համալսարանի կադրային քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում համալսարանի ռեկտորի:

Համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի և հաստիքացուցակի, բաժնի գործունեությանն առնչվող ներքին իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն:

Գայ Պետրոսյան
Կադրերի բաժնի պետ
Քրիստինե Գևորգյան
Կադրերի բաժնի պետի տեղակալ
Հեռ. ` (+374 10) 559776
Էլ.փոստ`  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Հաշվապահությունը Հյուսիսային համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերով (Հաշվապահական հաշվառման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերվող այլ օրենքներ, հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ և հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական այլ ակտեր) իրականացնում է Համալսարանի հաշվապահական հաշվառումը: Բաժինը կազմակերպում և վարում է համալսարանի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները և համապատասխան մարմիններին ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարներ և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր:


Շուշանիկ Ազոյան
Գլխավոր հաշվապահ


Սիլվա Ադիլխանյան
Հաշվապահի օգնական

Հեռ.՝  (+37410)570910

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

14.01.2021
Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

  Հյուսիսային համալսարանի արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ 15.01.2021...

Հայտարարություն

23.12.2020
Հայտարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամա...

Քարտեզ

map