logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

MEDICINE COLLAGE rus

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

   

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթական հիմնական ՝ (9-ի բազա) և միջնակարգ (12-ի բազա) կրթության հիմքով կատարվում է  ընդունելություն  2020-2021 ուսումնական տարվա համար

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
(9-ի բազա՝ 4 տարի, 12-ի բազա՝ 3 տարի)

«ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
(9-ի բազա՝ 3տարի, 12-ի բազա՝ 2 տարի)

Ուսման վարձը ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանվում է 150.000 դրամ:

Շրջանավարտները կստանան պետական դիպլոմ մասնագիտության համապատասխան որակավորմամբ:

Ընդունելության համար ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Դիմորդը` Հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`

  1. դիմում,
  2. 4 լուսանկար (3x4 չափսի),
  3. կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,
  4. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
  5. կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),
  6. սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,
  7. իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը

(առկայության դեպքում),

  1. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
  2. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթը (առկայության դեպքում),
  3. տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում):

2020-2021 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն հիմնական կրթության վկայականով /9-րդ դաս․/
ՔՆՆԱԿԱՆ ՏՈՄՍԻ ՆՄՈՒՇ

2020-2021 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն միջնակարգ կրթության վկայականով/12-րդ դաս․/
ՔՆՆԱԿԱՆ ՏՈՄՍԻ ՆՄՈՒՇ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ  նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու 2020 թվականի ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

Խորհրդատվության օրեր՝

1-ին խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 19-ին, ժամը՝ 12։00

2-րդ խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին և 20-ին, ժամը՝ 12։00

Քննության օրեր-  2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին և 26-ին, ժամը՝ 11։00

Պետական ամփոփիչ քննության տոմսերում լինելու են գործնական առաջադրանքներ հարցաշարի շրջանակներում։
Տոմսը կազմված կլինի 4 հարցից և 1 առաջադրանքից։
                           

Պետական ամփոփիչ քննության հարցաշար՝

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                

 ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              

Երկուշաբթի   

 

1  Անգլերեն Բախշյան Լ. միանալ դասին
2  Անգլերեն  Բախշյան Լ.
3  Հայոց լեզու Ն. Պողոսյան 
4  Հայ գրականություն Ն. Պողոսյան 
5  Հանրահաշիվ  Ս. Փիլթակյան
6  Երկրաչափություն  Ս. Փիլթակյան
Երեքշաբթի

1  Հայոց պատմություն  Ն. Սիմոնյան   միանալ դասին
2  Հայոց պատմություն  Ն. Սիմոնյան
3  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
4  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
5  Հայոց լեզու  Ն. Պողոսյան 
6  Հայ գրականություն  Ն. Պողոսյան 
Չորեքշաբթի  1  Ֆիզիկա  Ս. Հովհաննիսյան   միանալ դասին
 2  ՆԶՊ   Յ. Այվազյան
3 ՆԶՊ Յ. Այվազյան 
4  Կենսաբանություն Հ.Մանասյան 
5  Ինֆորմատիկա  Ն. Տիգրանյան
6  Ինֆորմատիկա Ն. Տիգրանյան 
Հինգշաբթի 1  Հասարակագիտություն Ն.Սիմոնյան   միանալ դասին
2  Անգլերեն  Լ. Բախշյան
3  Անգլերեն  Լ. Բախշյան
4  Կենսաբանություն  Հ.Մանասյան
5  Կենսաբանություն  Հ.Մանասյան
6  Հանրահաշիվ Ս. Փիլթակյան 
Ուրբաթ 1  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան  միանալ դասին
2   Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
3  Քիմիա  Հ.Մանասյան
4  Քիմիա   Հ.Մանասյան
5  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
6  Ֆիզկուլտուրա Ա. Դավթյան 
Շաբաթ 1  Հայոց լեզու  Ն.Պողոսյան  միանալ դասին  
2 Հայ գրականություն   Ն. Պողոսյան
3  Երկրաչափություն  Ս. Փիլթակյան
4 Կուրսղեկի ժամ   Ն. Սիմոնյան
5 Հասարակագիտություն Ն. Սիմոնյան
6    

 

                                             ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի   1  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան   միանալ դասին      
2  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
3  Մարդու անատոմիա և ֆիզ.  Հ.Մանասյան
4  Մարդու անատոմիա և ֆիզ.  Հ.Մանասյան 
5  Հաղորդակցություն  Ա. Բարսեղյան
6  Հաղորդակցություն  Ա. Բարսեղյան
 Երեքշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան  միանալ դասին
2  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
5  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
6  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
 Չորեքշաբթի     1  Աղետների բժշկություն  Ա. Բալյան  միանալ դասին
 2  Աղետների բժշկություն  Ա. Բալյան
3  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
4  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
5  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ  Ն. Պողոսյան
6  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ  Ն. Պողոսյան
 Հինգշաբթի 1 Անգլերեն   Լ. Բախշյան  միանալ դասին
2  Քաղ. պաշտպանություն և արտ. իրավ. Լ. Հակոբյան 
3  Ատամի անատոմիա  Ա. Բալյան
4  Ատամի անատոմիա  Ա. Բալյան
5  Անգլերեն   Լ. Բախշյան
6  Մարդու անատոմիա և ֆիզոլոգիա Հ. Մանասյան 
 Ուրբաթ 1  Ատամի անատոմիա  Ա. Բալյան միանալ դասին 
2  Ատամի անատոմիա  Ա. Բալյան
3 Տնտեսագիտության հիմունքներ   Գ. Խաչատրյան 
4 Անվտանգություն և առաջին օգնություն    Ա. Բալյան
5 Անվտանգություն և առաջին օգնություն  Ա. Բալյան 
6   Ատամի անատոմիա  Ա. Բալյան
 Շաբաթ 1   Ատամնատեխնիկական գործ   Ա. Հովհաննիսյան  միանալ դասին
2   Ատամնատեխնիկական գործ   Ա. Հովհաննիսյան
3   Ատամնատեխնիկական գործ   Ա. Հովհաննիսյան
4   Ատամնատեխնիկական գործ   Ա. Հովհաննիսյան
5  Իրավունքի հիմունքներ  Ա. Ներսիսյան
6  Իրավունքի հիմունքներ

  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին      
2  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
5    
6    
 երեքշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան  միանալ դասին   
2 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան
5 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
 Չորեքշաբթի     1   Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան  միանալ դասին   
 2   Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ֆիզկուլտուրա  Ա .Դավթյան
4   Ֆիզկուլտուրա Ա .Դավթյան 
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
 հինգշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին   
2 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
5  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
6  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
 Ուրբաթ 1 Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան  միանալ դասին   
2  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
3  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
 Շաբաթ 1  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին   
2  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
4 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ
  ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              

Երկուշաբթի   

 

1  Անգլերեն Բախշյան Լ.  միանալ դասին
2  Անգլերեն  Բախշյան Լ.
3  Հայոց լեզու Ն. Պողոսյան 
4  Հայ գրականություն Ն. Պողոսյան 
5  Հանրահաշիվ  Ս. Փիլթակյան
6  Երկրաչափություն  Ս. Փիլթակյան
Երեքշաբթի 1  Հայոց պատմություն  Ն. Սիմոնյան  միանալ դասին
2  Հայոց պատմություն  Ն. Սիմոնյան
3  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
4  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
5  Հայոց լեզու  Ն. Պողոսյան 
6  Հայ գրականություն  Ն. Պողոսյան 
Չորեքշաբթի  1  Ֆիզիկա  Ս. Հովհաննիսյան միանալ դասին  
 2  ՆԶՊ   Յ. Այվազյան
3 ՆԶՊ Յ. Այվազյան 
4  Կենսաբանություն Հ.Մանասյան 
5  Ինֆորմատիկա  Ն. Տիգրանյան
6  Ինֆորմատիկա Ն. Տիգրանյան 
Հինգշաբթի 1  Հասարակագիտություն Ն.Սիմոնյան    միանալ դասին
2  Անգլերեն  Լ. Բախշյան
3  Անգլերեն  Լ. Բախշյան
4  Կենսաբանություն  Հ.Մանասյան
5  Կենսաբանություն  Հ.Մանասյան
6  Հանրահաշիվ Ս. Փիլթակյան 
Ուրբաթ 1  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան  միանալ դասին 
2   Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
3  Քիմիա  Հ.Մանասյան
4  Քիմիա   Հ.Մանասյան
5  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
6  Ֆիզկուլտուրա Ա. Դավթյան 
Շաբաթ 1  Հայոց լեզու  Ն.Պողոսյան  միանալ դասին
2 Հայ գրականություն   Ն. Պողոսյան
3  Երկրաչափություն  Ս. Փիլթակյան
4 Կուրսղեկի ժամ   Ն. Սիմոնյան
5 Հասարակագիտություն Ն. Սիմոնյան
6    

                                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի 1  Ընդհանուր և բժշկ. հոգեբանություն  Ս. Կակոյան   միանալ դասին      
2  Պացիենտի կրթում  Ա. Բալյան
3  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
4  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
5  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան
6  Մարդու անատոմիա   Հ. Մանասյան
 Երեքշաբթի 1  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան  միանալ դասին
2  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան
3 Հաղորդակցություն   Ա. Բարսեղյան
4  Հաղորդակցություն   Ա. Բարսեղյան
5  Բժշկ. գենետիկայի հիմունքներ   Ա. Բարսեղյան
6   Բժշկ. գենետիկայի հիմունքներ   Ա. Բարսեղյան
 Չորեքշաբթի  1  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ  Ա. Մկրտչյան   միանալ դասին  
 2  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ   Ա. Մկրտչյան
3  Անվտանգություն և առաջին բուժ.  Ա. Բալյան
4  Մարդու կենսագործ. փուլեր   Ա. Բալյան
5  Մարդու անատոմիա   Հ. Մանասյան
6  Մարդու անատոմիա   Հ. Մանասյան
 Հինգշաբթի 1  Քաղ. պաշտպանություն և արտ. իրավ.  Լ. Հակոբյան   միանալ դասին  
2 Ռուսաց լեզու   Ք. Ջիլավյան
3  Ռուսաց լեզու  Ք. Ջիլավյան
4  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
5  Պացիենտի կրթում  Ա. Բալյան
6  Մարդու կենսագործ. փուլեր  Ա. Բալյան
 Ուրբաթ 1  Լատիներեն  Լ. Ջանգիրյան   միանալ դասին  
2  Ընդհանուր դեղաբանություն  Ն. Աբրահամյան
3   Անվտանգություն և առաջին բուժ.  Ա. Բալյան
4  Տնտեսագիտության հիմունքներ  Գ. Խաչատրյան
5  Անգլերեն Լ. Բախշյան 
6    
Շաբաթ  1   Մարդու կենսագործ. փուլեր  Ա. Բալյան   միանալ դասին  
2  Ֆիզկուլտուրա   Ա. Դավթյան
3   Մարդու անատոմիա    Հ. Մանասյան
4   Անգլերեն  Լ. Բախշյան
5  Իրավունքի հիմունքներ  Ա. Ներսիսյան
6  Իրավունքի հիմունքներ

                                                                          ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Օր

Ժամ

Առարկա

Դասախոս

   միանալ դասին

I

3-4

Ռուսաց լեզու

Սիմոնյան

5-6

Անգլերեն

Սիմոնյան

         

II

1-2

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Դալլաքյան 

   միանալ դասին

3-4

Ինֆորմատիկա

Վարոսյան

5-6

Քաղպաշտպանություն և բժշկ. հոգեբան.

Մելիքյան

7-8

Անվտանգության և առաջին օգնություն

Մելիքյան

7-8

       

III

1-2

Պատմություն

Մուկուչյան

 միանալ դասին

3-4

Տնտեսագիտության հիմունքներ

Հովակիմյան

5-6

Լատիներեն

Մելիքյան

7-8

Մարդու անատոմիա

Մելիքյան

IV

1-2

       

3-4

Հաղորդակցություն

Աբգարյան

 միանալ դասին

5-6

Բժշկական գենետիկա

Մելիքյան

7-8

Պացիենտի կրթում

Մելիքյան

9-10

 

Մելիքյան

V

1-2

Քրիստոնեական

Արսեն Շաղոյան

   միանալ դասին

3-4

Իրավունքի հիմունքներ

Աբգարյան

    միանալ դասին

5-6

Մարդու անատոմիա

Մելիքյան

7-8

Մարդու անատոմիա

Մելիքյան

9-10

Ֆիզդաստիարակություն

Վարոսյան


                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի 1  Բուժօգն. որակ. և անվտանգություն  Ա. Բալյան   միանալ դասին      
2  Մարդու անատոմիա  Հ. Մանասյան
3  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան 
4  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան 
5  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան  
6  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան 
 Երեքշաբթի 1  Մասնավոր դեղաբանություն Ն. Աբրահամյան    միանալ դասին
2  Մասնավոր դեղաբանություն Ն. Աբրահամյան 
3  Հանրային առողջություն Ն. Աբրահամյան 
4  Հանրային առողջություն Ն. Աբրահամյան 
5  Առաջին բժշկ. օգն.  Ն. Աբրահամյան 
6  Հանրային առողջություն  Ն. Աբրահամյան 
 Չորեքշաբթի  1  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան     միանալ դասին
 2  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան 
3  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան 
4 Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան  
5 Քույրական գործ   Լ. Ջանգիրյան 
6  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան  
 Հինգշաբթի 1  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան     միանալ դասին
2  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան  
3  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան  
4  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան  
5 Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան  
6 Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան  
 Ուրբաթ 1  Մասնավոր դեղաբանություն Ն. Աբրահամյան    միանալ դասին
2  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան 
3 Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան 
4  Քույրական գործ Լ. Ջանգիրյան 
5  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան
6 Քույրական գործ   Լ. Ջանգիրյան
 Շաբաթ 1  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան    միանալ դասին
2  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան 
3  Քույրական գործ  Լ. Ջանգիրյան 
4  Քույրական գործ   Լ. Ջանգիրյան
5  Ֆիզկուլտուրա  Ա. Դավթյան
6  Ֆիզկուլտուրա

Հայտարարություններ

Հայտարարություն«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀՒՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

25.02.2021
Հայտարարություն«ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀՒՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Հյուսիսային համալսարանի հարգելի դասախոսներ, խոստումնալից գիտնականներ, հրավիրում...

Ինչպես պատրաստել գրագետ ինքնակենսագրություն/CV

22.02.2021
Ինչպես պատրաստել գրագետ ինքնակենսագրություն/CV

Հյուսիսային համալսարանի պրակտիկայի և կարիերայի կենտրոնը, մարդկային ռեսուրսների...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4