logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

krtutyun

Հյուսիսային համալսարանի առաքելությունն է՝ կրթության որակի գերակայությամբ ազգային լավագույն ավանդույթների և միջազգային առաջավոր փորձի զուգակցմամբ ու կրթության մատչելիության, հասանելիության, կազմակերպման թափանցիկության, մարդասիրական արժեքների ապահովմամբ գիտակրթական գործունեության իրագործում` ուղղված տնտեսագիտության, կառավարման, հաշվապահության, իրավաբանության, ծրագրավորման, լրագրության, բանասիրության, հոգեբանության, կրթության և մանկավարժության ոլորտների համար ստացված գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակ կադրերի պատրաստմանը:

Հյուսիսային համալսարանն իր առաքելությանը հավատարիմ՝ ուսումնական գործընթացն իրականացնում է բարձրագույն դպրոցի լավագույն ավանդույթների, ՀՀ օրենսդրության և Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներին համապատասխան: Ուսման ընթացքում սովորողները ստանում են հիմնավոր գիտելիքներ և հմտություններ, զարգացնում վերլուծական, հաղորդակցական և գործնական որակները:

Համալսարանում գործում է բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգ՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա:
Համալսարանն իրականացնում է բակալավրի 19, մագիստրոսի 15 և ասպիրանտական 3 կրթական ծրագրեր:/կարդալ ավելին/

Ուսուցման ECTS կրեդիտային համակարգը Հյուսիսային համալսարանում ներդրվել է 2007-2009թթ.:/կարդալ ավելին/


Բակալավրի կրթական ծրագիրը 4 տարի է` 240 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագիրը` 2 տարի` 90 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ: Համալսարանն ունի նաև հետազոտողի (ասպիրանտական) եռամյա ծրագիր` 180 ECTS կրեդիտ գիտաուսումնական բեռնվածությամբ:

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը

Կրթական ծրագրի տևողությունը

Կրթության ձևը

Կրեդիտներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր

4 տարի

8 կիսամյակ

առկա

240 կրեդիտ

5 տարի

10 կիսամյակ

հեռակա

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

1.5 տարի

3 կիսամյակ

առկա

90 կրեդիտ

2  տարի

4 կիսամյակ

հեռակա

Ասպիրանտուրա

3 տարի

6 կիսամյակ

առկա

180 կրեդիտ

4 տարի

8 կիսամյակ

հեռակա

 

Ուսման որակի բարձրացման խրախուսման նպատակով համալսարանում ներդրվել և գործում է անվճար և զեղչերով ուսումնառության, ինչպես նաև անվանական կրթաթոշակների շնորհման համակարգ: Համալսարանում սահմանված են անվանական կրթաթոշակներ՝ գերազանց առաջադիմությամբ, հասարակական ակտիվ աշխատանքներ կատարող ուսանողների համար:Հյուսիսային համալսարանում կրեդիտային համակարգով կազմակերպվող բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների կիսամյակային գիտելիքի արդյունարար գնահատման համար կիրառվում է գնահատման 100 միավորանոց համակարգ/սանդղակ: Գնահատումը կատարվում է ինչպես թվային այնպես էլ տառային նշագրումով: /կարդալ ավելին/
Կիրառվող գնահատման սանդղակը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը, ինչպես նաև՝ ուսանողի միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կիսամյակի և ուսումնառության ցանկացած ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման նպատակով:Ուսումնական գործընթացը վերահսկվում է ուսումնական վարչության, մասնագիտական ամբիոնների, ֆակուլտետների, որակի ապահովման վարչության կողմից:Կրթական ծրագրերն աշխատաշուկայի պահանջներին և հասարակության կարիքներին համապատասխանեցնելու նպատակով համալսարանում գործում են շահառուների և շրջանավարտների հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմներ՝ Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կոորդինացմամբ:Հեռավար ուսուցում

 Մագիստրատուրա-կրթություն

Главные новости

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Карта

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4